logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Algemeen

Vrijwilliger(s) gezocht

De kerk dat zijn we samen!

Als kerk kunnen we niet zonder al die vrijwilligers die zich jaar in, jaar uit belangeloos inzetten. Het zijn die mensen die de kerk helpen vormen én dragen.

Lijkt het u fijn om ook een steentje bij te dragen of heeft u ergens wat tijd over dat u aan één van de vele werkzaamheden zou willen besteden? Graag!

Heel concreet gaat het in dit geval over het dagelijks openen van de Mariakapel aan de Touwslagersgroes. De taak bestaat uit het dagelijks (ochtend) openen van deze kapel. Mocht u een keer verhinderd zijn dan is een vervanger snel genoeg gevonden. Voor deze taak kunt u direct contact opnemen met Bart Könings via bartkonings17@gmail.com

Vanzelfsprekend is alle hulp welkom! Te denken valt aan het onderhoud op de oude begraafplaats aan de Torenstraat, het ‘kosteren’ rondom de Heilige Mis, het schoonmaken van onze kerken, etc. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jedidja Higgins via secretaris@parochie-martinus-gennep.nl

Alvast hartelijk dank!

Vrijwilliger(s) gezocht Meer lezen »

Mariakapel – Viering Maria Tenhemelopneming

Mariakapel Touwslagersgroes

De Mariakapel aan de Touwslagersgroes te Gennep is in 1938 tot stand gekomen door inspanningen van buurtbewoners. Het was destijds een zeer onrustige tijd waarin het nationaalsocialisme steeds dreigendere vormen aannam. In verband met deze onheilspellende ontwikkelingen is de kapel nog net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd. Moeder Maria werd gevraagd om haar bescherming tegen het dreigende gevaar, dat de tekst op de gevel zo treffend weergeeft:

‘Maria, hulp van de Christenen, bid voor ons.’

De Mariakapel heeft een bijzonder klokvormig dak dat gedekt is met leisteen. De glas-in-lood-ramen die later door broeder Piet Werker CSSp (broeder van de congregatie van De Heilige Geest) vervaardigd zijn geeft de kapel een extra bijzonder karakter. De congregatie van De Heilige Geest, ook wel bekend als de broeders Spiritijnen zijn sinds 1926 in Gennep gevestigd.

De Mariakapel kent een rijke traditie van bezoekende communicantjes die na de viering van hun Eerste Heilige Communie in processie, onder begeleiding van de harmonie, in processie naar de kapel trekken. Ook de openluchtmis rondom Maria Tenhemelopneming (Maria Hemelvaart) is een traditie die ver terug in de tijd reikt.

De Mariakapel is dagelijks te bezoeken; openings- en sluitingstijden kunnen variëren. Er is gelegenheid tot het branden van een kaarsje, het noteren van een intentie, een moment van bezinning of (stil) gebed. Op deze manier is en blijft de kapel een toevluchtsoord voor eenieder die steun van Maria vraagt.

Als parochiefederatie kunnen we niet zonder de steun van onze vrijwilligers, zo ook wordt deze Mariakapel volledig verzorgd door mensen die belangeloos hun steentje bijdragen tot het in stand houden van de kapel. Wellicht wil u ons een handje helpen? Neem dan contact op met: secretaris@parochie-martinus-gennep.nl

Viering Maria Tenhemelopneming

15 augustus viert de kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, ofwel Maria Hemelvaart.

Traditiegetrouw vieren wij dit met onze parochiefederatie altijd bij de Mariakapel op de Touwslagersgroes. Dit jaar zal dat zijn op zondag 13 augustus om 11.00 uur. De weersvoorspellingen zijn gunstig!

Er wordt gezorgd voor een aantal stoelen. Deze stoelen zijn in eerste instantie bestemd voor die personen die minder goed ter been zijn of niet voor een langere tijd kunnen staan. Wilt u hier rekening mee houden? U bent natuurlijk ook vrij om zelf bijvoorbeeld een klapstoeltje mee te nemen. Na afloop is er koffie.

Van harte welkom! Tip: neem ook eens iemand mee die wellicht niet of niet vaak in de kerk komt. Dit soort vieringen spreken vaak tot de verbeelding en zijn een mooie gelegenheid om kerk, parochianen en liturgie te (her)ontmoeten/ontdekken.

Mariakapel – Viering Maria Tenhemelopneming Meer lezen »

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

15 augustus viert de kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, ofwel Maria Hemelvaart.

Traditiegetrouw vieren wij dit met onze parochiefederatie altijd bij de Mariakapel op de Touwslagersgroes. Dit jaar zal dat zijn op zondag 13 augustus om 11.00 uur. Mochten de weersvoorspellingen dusdanig slecht zijn (veel regen of enorme hitte), wordt de viering verplaatst naar de Heilige Martinuskerk. Hiervan wordt u altijd vooraf op de hoogte gebracht via deze website en Facebook. Echter: de voorspellingen zijn gunstig!

Er wordt gezorgd voor een aantal stoelen. Deze stoelen zijn in eerste instantie bestemd voor die personen die minder goed ter been zijn of niet voor een langere tijd kunnen staan. Wilt u hier rekening mee houden? U bent natuurlijk ook vrij om zelf bv. een klapstoeltje mee te nemen. Na afloop is er koffie.

Van harte welkom! Tip: neem ook eens iemand mee die wellicht niet of niet vaak in de kerk komt. Dit soort vieringen spreken vaak tot de verbeelding en zijn een mooie gelegenheid om kerk, parochianen en liturgie te (her)ontmoeten/ontdekken.

Wat vieren we eigenlijk precies? Maria Tenhemelopneming | KRO-NCRV

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming Meer lezen »

Sacramentsdag

‘Dat we als monstrans moeten zijn, ware dragers van Christus’ (vrije vertaling). Zo sloot pastoor Guido Kessels zijn preek van de viering van Sacramentsdag af.

Dat deze viering van sacramentsdag, de dag waarop we vieren dat Jezus zelf tegenwoordig is in de eucharistie onder de gedaanten van bloed en wijn, een bijzondere zou worden bleek al snel.

Naast de aanwezigheid van de jongerengroep die afgelopen winter drie dagen met elkaar optrok, was bisschop Harrie Smeets in ons midden. Iets dat voor de meesten als een verrassing kwam. Monseigneur Smeets werd met open armen ontvangen door de parochianen die na de mis hem de hand konden drukken en even met hem in gesprek konden gaan. De bisschop vierde mee en richtte aan het einde van de mis zijn woord tot de aanwezigen, even scherp en met een vleug humor als altijd.

Na de mis trok men in processie gezamenlijk naar het kerkplein om aldaar het Allerheiligste te aanbidden. Hier nam monseigneur Smeets afscheid en refereerde nog kort aan zijn voorganger-deken Huisman destijds, die het altijd voor elkaar leek te krijgen goed weer te ‘regelen’ tijdens buitenvieringen.

Het afsluitend samenzijn van parochianen onder het genot van een kop koffie en een koekje was warm, zowel letterlijk als figuurlijk. ‘Zomaar’ een sacramentszondag die illustreert hoe levendig en hoopvol onze parochiefederatie getuigt van de liefde van Christus.

Onder de indruk van zijn voor- en doorleven en de wijze waarop hij zijn lijden draagt, zijn we monseigneur Smeets ontzettend dankbaar voor zijn komst en zegen voor de toekomst. Dat we met z’n allen in gebed met hem verbonden mogen blijven.

‘Hoc est enim corpus meum…’ Verder lezen over sacramentsdag?

Sacramentsdag | KRO-NCRV

Sacramentsdag – Wikipedia

Sacramentsdag Meer lezen »

Norbertus van Gennep

Wat ook valle af moog’ verkeren,
Toch ons hart verandert niet;
Sint Norbertus blijven we eren, 
Zoon van Genneps grondgebied.

Bron: Genneps volkslied, couplet IV

Vandaag, 6 juni, herdenken we Norbertus sterfdag of geboortedag voor de hemel. Norbertus: zoon van Genneps grondgebied, bid voor ons!

Sint Norbertus van Gennep (ca. 1080-1134) is de grondlegger van de orde der norbertijnen.

Bekering
Norbertus werd geboren omstreeks 1080 als telg van het gravengeslacht van Gennep (thans een stadje in Nederlands Limburg). Als kanunnik van de dom van Xanten leidde hij aanvankelijk een werelds leven. Nadat in 1115 de bliksem vlak naast hem was ingeslagen, bekeerde hij zich radicaal tot een evangelische levenswijze. In datzelfde jaar werd hij door de aartsbisschop van Keulen in één viering zowel tot diaken als tot priester gewijd.

Norbertijnen
Als rondtrekkend prediker riep hij de gelovigen op zich te bekeren tot God. Zijn ideaal was te leven zoals de apostelen: vol geloof, opofferingsgezindheid en armoede. Op aandringen van de bisschop van Laon vestigde hij zich met zijn volgelingen in Prémontré. Daar legde hij de grondslag van de Orde der Premonstratenzers, oftewel de norbertijnen of witheren. Hij besloot de Regel van Augustinus als uitgangspunt voor hun religieus bestaan te nemen. Voornaam kenmerk van de nobertijnse spiritualiteit is de liefde voor de eucharistie. Dat is de reden dat Sint Norbertus vaak wordt afgebeeld met een monstrans met daarin een Heilige Hostie.

Aartsbisschop
In 1126 werd Norbertus tot aartsbisschop van Maagdenburg gekozen. In deze hoedanigheid hervormde hij het christelijk leven en verbreidde het geloof bij de naburige heidense bevolking. Aanvankelijk had hij in zijn bisdom veel weerstand te verduren van de plaatselijke clerus, die het volk tegen hem opruide. Zijn vroomheid en zijn sterke wil om misstanden uit te bannen werden niet door iedereen op prijs gesteld. Er werd zelfs een aanslag op zijn leven gepleegd.

Canonisatie
Norbertus stierf op 6 juni 1134 in Maagdenburg. Zijn lichaam werd bijgezet in de norbertijnenkerk van Maagdenburg. In 1582 verklaarde paus Gregorius XIII hem heilig.

Relieken
In 1627 tijdens de Dertigjarige Oorlog brachten de norbertijnen het gebeente van de heilige over naar hun abdij Strahov in Praag, omdat ze bang waren dat de protestanten de relieken zouden vernietigen.

Gedachtenis
De feestdag van Sint Norbertus is zijn sterfdag: 6 juni.

Bron en tekst: Norbertus | KRO-NCRV

Norbertus van Gennep Meer lezen »