logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Algemeen

Federatievorming Parochies Gennep en Heijen per 1 januari 2022

In de beleidsbrief van 2020 heeft onze bisschop aangegeven ‘dat het ons uitdrukkelijk streven is dat álle parochies in ons bisdom uiterlijk op 31 december 2021 deel uitmaken van een geformaliseerde federatie met één kerkbestuur, één pastoraal team en één financiële exploitatie’

Concreet betekent dit voor ons

In ons geval wil dat dus zeggen: Pastoor Kessels wordt (blijft) de voorzitter van onze federatie van Gennep en Heijen. De tot dan toe geldende benoemingen van onze kerkbestuursleden eindigen per 31-12-21. De bisschop van Roermond benoemd één bestuur per 1-1-22. De afzonderlijke parochies blijven in de federatie bestaan. De kerkbijdrage blijft ook toekomen aan de afzonderlijke parochies. Dus één bestuur gaat over drie parochies. De gezamenlijke kosten worden onderling gedeeld, dat zijn de kosten voor onder andere het pastoraal team en de kosten voor het pastoraal werk. De kosten per parochie zijn met name het eigen kerkgebouw, energie, onderhoud en verzekeringen en voor kerkmuziek.

Onze kerkgebouwen

Als in een parochie meer geld binnenkomt, is dat ook terug te zien in het kerkgebouw. Het is niet de bedoeling om de ene kerk te gaan herstellen met geld uit de andere parochies. In ieder dorp is het dus aan de eigen parochianen om de keuze te maken. Beleidsbrief: “Het streven is en blijft om zoveel mogelijk kerkgebouwen te blijven gebruiken voor de eredienst. Maar we weten ook dat dit niet overal mogelijk zal zijn. Meer nog dan tot nu toe, zal door de kerkbesturen gekeken moeten worden naar een gehele of gedeeltelijke herbestemming van kerken die minder frequent gebruikt worden of die in financiele zin zwaar op de parochie drukken. Daarbij geldt uiteraard dat het bisdom in een vroegtijdig stadium bij eventuele voorgenomen plannen betrokken dient te worden.”

Samenvattend

Federatievorming is vooral een bestuurlijke- en organisatorische kwestie. Als het goed is, merken jullie als parochianen er weinig van. Op deze manier worden zaken gemakkelijker aangepakt. Per parochie kan er een parochiecomité worden benoemd door het kerkbestuur. Dat bestaat uit mensen die de lokale parochie een warm hart toedragen, het zijn mensen die u nu ook al tegenkomt in uw kerk. Zoals de beleidsbrief aangeeft: “In plaats van alleen maar hun aandacht te moeten verdelen over heel veel kleine parochies, kunnen het pastorale team en het kerkbestuur van deze nieuwe federaties hun krachten wijden aan de opbouw van de nieuwe missionaire geloofsgemeenschap die over oude grenzen heen durft te gaan, zodat er ruimte komt voor nieuwe pastorale initiatieven.”

Pastoor Kessels

DANKJEWEL JOOP, TRUUS, RIET EN DORY!

Zoals u heeft kunnen lezen in de parochieberichten gaan we per 1 januari 2022 een nieuw team vormen binnen het kerkbestuur. Vier leden van het kerkbestuur hebben besloten om, na een lange termijn, het stokje door te geven.

Dat zijn uit Heijen: Joop van den Heuij (5 jaren) en Truus Lamers (9 jaren). Uit Gennep zijn dat: Riet Graat (13 jaren) en Dory Murray (12 jaren).

Als kerkbestuur willen we jullie: Joop, Truus, Riet en Dory enorm bedanken voor de vele jaren dat jullie je met hart en ziel hebben ingezet voor de parochie. Jullie maken werkelijk het verschil in onze samenleving door deze onbaatzuchtige inzet. Petje af voor jullie alle vier! Vanuit het kerkbestuur en mijzelf moet ik zeggen dat ik het heel erg jammer vind dat jullie in januari gaan vertrekken, we zijn een goed team. We zullen er daarom behoorlijk aan moeten wennen straks in het nieuwe jaar. Toch is het natuurlijk te begrijpen dat jullie het stokje willen doorgeven. Daarmee geven jullie ook anderen een kans om hun talenten en visie te schenken aan de Kerk.

Bij deze zou ik jullie van harte willen bedanken! Jullie hebben werkelijk een zeer positieve stempel gedrukt op het parochieleven in Heijen en Gennep!

Namens het kerkbestuur en alle parochianen!
Pastoor Kessels

Vieringen in de parochiekerken van Gennep en Heijen

Voorlopig zijn alle vieringen ná 17.00u afgelast, zie het schema hieronder. We weten op het moment van dit schrijven niet tot hoe lang dit gaat duren. Let dus zelf goed op de berichtgevingen van de overheid en de bisschoppen zodat u weet wanneer de H.Missen in de avond weer mogelijk zijn. Op het moment dat dit artikel geschreven wordt zijn we bezig om de TV-Mis van 19.30u op Kerstavond te organiseren, zodat mensen thuis live de H.Mis kunnen volgen op het kanaal van Gennep News.

Vrijdag 24 december
19.30 uur   Martinuskerk    TV-Mis zonder volk. Deze H.Mis wordt live uitgezonden door GennepNews                         
Zaterdag 25 december  
09.30 uur    Dionysiuskerk   Hoogmis Kerstmis (Heijen)                                             
11.00 uur     Martinuskerk    Hoogmis Kerstmis (Gennep)  
Zondag 26 december      
10.00 uur    Norbertuskerk   Hoogmis tweede Kerstdag (Gennep)  

Zaterdag 1 januari       

11.00 uur             Norbertuskerk                 Cantor                  Heilige Maria, moeder van God (Nieuwjaar)

Zondag 2 januari        

09.30 uur             Dionysiuskerk (Heijen) Cantor                  Openbaring des Heren

11.00 uur             Martinuskerk                    Dameskoor        Openbaring des Heren

Kerst- en Nieuwjaarswens

Beste parochianen, beste vrienden!

We hebben ons in de Advent vier weken voorbereid, waakzaam, biddend, wachtend, klaar om binnenkort met Kerstmis de woorden te laten weerklinken: “Heden is u een Redder geboren”.

Wees een kribbe in deze dagen… Zodat Christus in uw leven geboren mag worden. Zodat alle mooie en treurige gebeurtenissen in een nieuw licht komen te staan.Zodat het leven wordt gezien en geleefd zoals het bedoeld is.

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest toe en een gezegend nieuw jaar!

Namens het kerkbestuur,
pastoor Kessels

Kerkberichten week 51.

Zondag 26 december  2021.

Om 10.00 uur is er een Hoogmis met het Gemengd Koor.

Intenties:

  • Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen
  • Bijzondere intentie uit Dankbaarheid
  • Overleden familie Ploum-Wings
  • Overleden familie Beijer-Kool
  • Peter Witteveen
  • Overleden familie Witteveen-Poorts

Allerzielen 2020-2021

Tijdens Allerzielen 2021 hebben wij de overledenen van beide parochies herdacht.

Parochie H. Martinus
18-12 Zus Swertz-Bons 90j.
03-02 Toos Graat-Kroon 81j.
22-02 Bert Könings 82j
23-02 Jan Reintjes 84j.
02-03 Piet Giesbers 84j.
26-04 Willy Sanders-Nagels 62j.
16-05 Annie Geulen-Drissen 82j.
21-05 Riet Janssen-Willems 92j.
03-06 Jacob van Tankeren 92j.
26-09 Cato Linders-Ponjée 89j.
26-09 Fer Pijls 83j.
29-09 Cis Kamps-Ebbers 82j.
03-10 Mien Geurts-van Tol 97j.
08-10 Toos van Bergen-Peeters 90j.
Parochie H. Norbertus
04-12 Hannie Builtjes-Martens 85j.
19-12 Theo van de Logt 81j.
22-12 Koos van der Waart 85j.
23-07 Ger Kok-van Elsbergen 85j.
14-09 Chris Cornelissen 75j.
27-09 Willy Janssen-Nieuwkamp 93j.

Lichtpuntje (61)

We vieren binnenkort Kerstmis. Het herinnert ons eraan hoe God ervoor koos om via een gezin de menselijke geschiedenis binnen te gaan. Hij koos Maria en Jozef die zich aan elkaar hebben gegeven zonder voorbehoud.Tegenwoordig hebben gezinnen de speciale bescherming nodig van de overheid, omdat het gezin als zodanig onder druk staat. Christus komt via een gezin tot ons in deze wereld. Laten we bidden tot het Kerstkind dat deze hoeksteen van de samenleving, het gezin, weer de aandacht mag krijgen die het nodig heeft. Dat onze jonge gezinnen, kinderen en het leven zelf beschermd mogen worden. Graag wens ik u een mooie Kerst toe en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Pastoor G. Kessels

Lichtpuntje (60)

Paus Franciscus heeft onlangs een wonder erkend op voorspraak van de zalige pater Titus Brandsma. Met de erkenning van dit wonder is de weg naar de heiligverklaring vrij. Hij werd in 1881 in Bolsward (Friesland) geboren en overleed in 1942 in het concentratiekamp Dachau. Hij trad in bij de Karmelieten. Na een studie in Rome werd hij onder meer hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de toen pas opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen. Maar zijn interesse was niet alleen op de studie gericht. Hij was in die crisisjaren voortdurend bezig om mensen te helpen om hun persoonlijke godsrelatie te laten groeien. Graag geef ik u een gedachte mee van deze zalige pater Titus Brandsma: “Wij moeten terug naar het beeld dat wij van eeuwigheid door God gekend en gewild zijn. Wij moeten terug naar dat beeld wat God zich van ons heeft voorgesteld, wat wij zouden moeten zijn, wat wij zouden moeten uitstralen. Naar dat beeld moeten wij terug.” * Wees bakens van hoop en licht! Net als de zalige pater Titus Brandsma. Maak het verschil in deze wereld! Graag wens ik u een mooie en vruchtbare Adventstijd toe.

Pastoor G. Kessels

* Vgl. T. Brandsma, „Van ons Geestelijk Erf – De Evangelische Peerle, inhoud en strekking II‟, De Gelderlander 91 (20 mei 1939).

Kerkberichten week 48.

Zaterdag 4 december  2021.

Om 17.45 uur is geen Viering

Nieuwe coronamaatregelen:

Geen vieringen meer na 17.00 uur

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen

voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de

huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie.

In de R.K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen

gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

De H.Mis  op zaterdag om 17.45 uur gaat dus voorlopig niet door!

Wilt u op zondag naar de H.Mis?

Van harte welkom:

Om 9.30 uur in de St. Dionysiuskerk in Heijen

Om 11.00 uur in de St. Martinuskerk in Gennep