logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Algemeen

Lichtpuntje (65) 

Het is februari en de meeste mensen durven hun zomervakantie al te boeken. We hebben veel moeten missen tijdens deze coronatijd, waaronder ook onze vakanties naar het buitenland. Want wat zijn we als moderne samenleving nomaden geworden. Elk weekend rijden talloze auto’s de stad uit om op zondagavond weer terug te keren in files op de A2. Veel mensen plannen het liefst twee of drie vakanties per jaar. Men wil weg … en het liefst zo snel en zo vaak mogelijk. Is dit een vlucht? Waarom is de mens schijnbaar zo rusteloos? Heeft St. Augustinus toch gelijk als hij zegt: ‘rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in U’. We hebben de auto en zoveel andere gemakken tegenwoordig, maar toch dwarrelen veel mensen in de leegte rond. Zou het niet beter zijn om weer eens goed na te denken over onszelf en op zoek te gaan naar datgene wat Eeuwig is, in plaats van steeds maar weer te vluchten? Wat zou het ons rust en vrede geven! 

Pastoor G. Kessels 

Geef het door! Cursus Geloofwaardig

Met veel enthousiasme mogen we jullie op de hoogte brengen van een nieuw initiatief vanuit de parochiefederatie Gennep. Geloofwaardig is een cursus waarin we niet alleen een hele goede tijd met elkaar gaan hebben maar waarin we ook gaan leren waarom ons geloof zo ontzettend waardevol is. Ben je erbij? Nodig je vriend, tante, collega of achterburen uit en schrijf je in via www.geloofwaardig.nu

Bloemenverzorger Martinuskerk gevraagd

Al heel wat jaren mogen we rekenen op de trouwe dienst van Dorien in onze parochie. Zij verzorgt de bloemen in de Martinuskerk; het jaarlijks coördineren van het opzetten van de Kerststal; het in orde maken en houden van het priesterkoor bij uitvaarten; en wat al niet meer. Dorien wil op termijn wel graag het stokje doorgeven aan iemand anders. Bij deze aan jullie de vraag: wie wil Dorien helpen met het verzorgen van de bloemen in onze kerk? Graag wil zij u wegwijs maken in het werk dat zij doet. Heeft u interesse, neem dan even contact op met pastoor Kessels.

Tel.nr 0485-511888 of info@parochie-martinus-gennep.nl

Penningmeester gevraagd voor ons kerkbestuur

Gelukkig kunnen wij al jarenlang rekenen op de deskundige hulp van onze huidige penningmeester Leo van Schayk.

Daar zijn wij heel dankbaar voor. Maar het bisdom heeft het advies gegeven – gezien de leeftijd van Leo – om toch te kijken naar een nieuwe penningmeester. We moeten hiermee niet wachten tot het einde van zijn lidmaatschap welke in december 2022 afloopt. Graag willen we de nieuwe penningmeester tijdig inwerken.

Daarom onze vraag aan jullie:
wie wil ons team van kerkbestuursleden helpen
om de taak van penningmeester op termijn over te nemen?

We zoeken dus naar een geschikte kandidaat die over financiële en administratieve kennis en/of ervaring beschikt. De functie kan evt. ook door twee personen worden ingevuld, waarbij een persoon dan de meer administratieve taken voor zijn of haar rekening kan nemen en de andere persoon binnen het kerkbestuur als penningmeester de formele taken op zich neemt.

Heeft u interesse, laat het dan even weten aan een van de kerkbestuursleden of aan pastoor Kessels.
Als iedereen denkt: “Dat doet een ander wel,” dan doet uiteindelijk niemand het.
Laten we samen de schouders eronder zetten! Hartelijk dank!

Namens de kerkbestuursleden, pastoor Kessels

Parochiezaal St. Martinusparochie grondig gerenoveerd

De renovatie van de parochiezaal van de St. Martinusparochie zit er op. Raymond Janssen en Stef Rutten van Jara Multibouw waren in de zomer 2021 begonnen en werkten een aantal maanden – met veel liefde voor het vak en persoonlijke betrokkenheid -aan de vernieuwing van onze multifunctionele parochiezaal. Het resultaat mag er wezen!

Heel veel dank aan Raymond en Stef!

Lichtpuntje (64) 

Als God toch alles al weet, waarom moeten we dan nog bidden? Als datgene waarvoor ik bid iets goeds is, dan wil God het toch aan mij geven of aan degene voor wie ik aan het bidden ben? Waarom dan nog bidden? Een bekend gezegde hierbij is: ‘Het gebed verandert God niet, het verandert jou!’ Dat is nogal logisch zou je zeggen, want God is eeuwig en verandert niet. Maar als God niet verandert, waarom zou je dan willen proberen Zijn gedachten te veranderen door te bidden? Is het niet zo omdat God de wereld niet wil veranderen zonder jou, zonder mij, zonder ons? Trouwens, als wij werkelijk zouden geloven dat Gods wil zal geschiede, ongeacht wat wij doen, dan zouden we überhaupt niets meer doen. God wil onze medewerking. Door het gebed leren we te vertrouwen op Hem; we leren meer te zijn zoals Hij; we leren geduldig te wachten; we leren om te gaan met een ‘nee’; maar we leren ook om medewerkers te zijn van God. Ons gebed is het steeds weer terugkomen bij Hem en dat verandert ons ten goede! 

Pastoor G. Kessels 

Actie Kerkbalans 2022: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun parochianen. Daarom deze actie Kerkbalans. Parochies krijgen namelijk geen subsidie. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. In de maand januari en februari doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Waaronder ook onze kerken in Heijen en Gennep. Wij doen daarom een beroep op u allen: Geef aan onze kerken uw bijdrage en zorg daarmee dat de toekomst gegarandeerd blijft voor de nieuwe generaties. Dat God het u moge vergelden!

Enkele mensen spreken…

Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor mijn kerk. Daarom wil ik geven, om later weer met een dankbaar hart te ontvangen wat ik zo waardevol vind.” – Martha

“Door de kerk besef ik waar het in het leven om gaat… daarom geef ik voor mijn kerk” – Petra


Kerkbijdrage overmaken:

H. Martinusparochie (Gennep)

De kerkbijdrage voor de parochie H. Martinus kunt u storten op de rekening:
NL95 RABO 0135 0361 19 ten name van parochie H.Martinus.

H. Norbertusparochie (Gennep)

U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie H. Norbertus storten op de rekening:
NL61 RABO 0140 6106 42 ten name van parochie H.Norbertus.

H. Dionysiusparochie (Heijen)

U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie H. Dionysius storten op de rekening:
N L85 RABO 0122 1006 70 ten name van parochie H.Dionysius.

In verband met de kosten van de bank gaat onze voorkeur voor de kerkbijdrage uit naar een bijdrage via internetbankieren of via een automatische incasso.


Mogen wij op uw steun rekenen? Dank voor uw bijdrage!

Namens het kerkbestuur, pastoor G. Kessels

Versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.

Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met name het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacramenten te vieren.

Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden.

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale – van kracht.

Zingen

Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers zeer gemist blijkt uit het onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

Lichtpuntje (63)  

Soms zeggen wij als christenen tegen elkaar: “Wel, ik probeer een goed persoon te zijn” of “ik ben niet zo erg als ik kan zijn” of “vergeleken met anderen doe ik het nog niet zo slecht”. Maar de waarheid is dat je waarschijnlijk ook niet zo goed bent als je zou moeten zijn. We vergelijken ons ‘goed-zijn’ vaak met andere mensen naast ons. Maar als christenen zouden we onze goedheid moeten vergelijken met Jezus Christus. Je kunt wel een goed persoon proberen te zijn, maar is God het centrum van je leven? 

Pastoor G. Kessels 

Lichtpuntje (62) 

De minister-president van het Verenigd Koninkrijk zei onlangs: ‘we must learn to live with Covid in the same way we live with flu’ (we moeten leren leven met Covid op dezelfde manier als we met griep leven). Hierover kunnen meningen natuurlijk verdeeld zijn. Feit is wel dat het coronavirus ons kleiner heeft gemaakt, kwetsbaarder, misschien zelfs nederiger. Beseffend dat wij kwetsbaar en onvolmaakt zijn moet ons echter geen angst aanjagen; de zonde is namelijk niet het eindstation. Het besef dat je als mens zwak bent geeft je juist kracht: want dan laat je God je kracht zijn. St. Paulus zegt: “Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen, dat Hij van mij zou weggaan. Maar Hij antwoordde mij: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.’ Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen.” (2 Korintiërs 12, 8-9)

Pastoor G. Kessels