logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Algemeen

Vrijwilligersdag 2022

Wat was het een geslaagde dag waarin we onze vrijwilligers in het zonnetje hebben gezet. We vierden de H.Mis om 11.00u met een groot aantal parochianen. We dankten God voor zijn zegeningen en ook voor de inzet van onze vrijwilligers! Die toewijding is onmisbaar en onbetaalbaar.

Enkele jaren lang hebben we deze ontmoeting moeten missen vanwege de coronacrisis. Maar nu kon het weer! Inmiddels is er veel veranderd in kerk en maatschappij. Ook wijzelf als parochiegemeenschap zijn veranderd. We zijn enerzijds groter geworden, omdat ons bisdom – en dus ook wij – uit grotere parochiefederaties bestaat. Anderzijds zijn we kleiner geworden in aantal. Kleiner, maar – naar ik denk – wel bewuster en innerlijk krachtiger.

Alle vrijwilligers en dus ook onze kerkbestuursleden: heel hartelijk dank voor uw inzet voor de parochiegemeenschap. Mag ik jullie vragen om hiermee door te gaan en uw enthousiasme te planten waar u maar kan, zodat meer mensen het werk gaan dragen.

Graag wens ik jullie een mooie 4e week van de Advent toe, alvast een zalig Kerstmis en Gods zegen voor het nieuwe jaar. Vrijwilligers, van harte bedankt!!!

Pastoor G. Kessels

Vrijwilligersdag 2022 Meer lezen »

Renovatie!

Renovatie!

De toren van de Martinuskerk is in slechte staat. Hiervoor is noodzakelijk onderhoud nodig.

Een greep uit de geplande werkzaamheden: torenomloop (dak) vernieuwen, bekroning reviseren/vernieuwen, mergelwerk herstellen, torendak voorzien va mangat, transen/overstekken herstellen, bovenste torengeleding opnieuw voegen, roestende bouten in de galmgaten uitnemen, etc.

Ondanks het feit dat de Martinuskerk een momument is en deze onderhoudskosten deels subsidiabel zijn, komt er een groot gedeelte voor de rekening van de parochiefederatie.

We hebben uw bijdrage hierin hard nodig; alvast hartelijk dank!

Renovatie! Meer lezen »

Eerste Advent

Afgelopen weekend vierden we de eerste Zondag van de Advent. Zaterdagmiddag verzamelden een groepje kinderen en ouders voor het versieren van adventskransen. Na een broodje trokken we naar de kerk. Het kinderkoor De Muzieknootjes verzorgde prachtige en stemmige muziek onder leiding van Jacqueline Fijnaut. De adventskransen werden gezegend. Samen op weg naar Kerstmis, in volle verwachting van de komst van Jezus!

Lijkt het je leuk om een keer kennis te maken met De Muzieknootjes? Kom gewoon eens langs. Op donderdagen repeteren we in het zaaltje van de Martinuskerk te Gennep, vanaf 14.30 uur. Deelname is geheel vrijblijvend en gratis. Hopelijk tot snel!

Eerste Advent Meer lezen »

Adventsboodschap 2022 – bisschop Harrie Smeets

Broeders en zusters in Christus,

Uit onderzoek is gebleken dat een mens ruim 600 dagen van zijn leven bezig is met wachten. In de rij bij de bakker en de slager, voor het rode verkeerslicht, in de wachtkamer van de dokter, wachten tot de telefoon wordt opgenomen, wachten op de bus, op de trein, op mensen die altijd te laat zijn. We wachten bijna 15 duizend uur.

Wachten kan een eeuwigheid duren. Soms verlangen we zo naar iets of iemand dat elke seconde ons te lang duurt. Dat is het hoopvolle wachten op iets moois

dat te gebeuren staat. Zoals een kind niet kan wachten tot het eindelijk pakjesavond is. Maar er bestaat ook zoiets als uitzichtloos wachten. Zoals asielzoekers ervaren, die op de stoep van een aanmeldcentrum staan en geen idee hebben wanneer hun verzoek in behandeling wordt genomen. Of de vele slachtoffers van de toeslagenaffaire, die nog altijd wachten op compensatie voor geleden schade. Dan is wachten moeilijk.

Het tegenovergestelde van wachten, is altijd maar doorgaan. Nooit eens even afremmen, maar steeds doordenderen. De samenleving staat nooit stil, maar draait vierentwintig uur per dag door. Je hoort mensen tegenwoordig ook wel eens klagen dat ze “altijd aanstaan”. Ze bedoelen dan dat ze nooit een moment rust hebben, nooit eens de kans krijgen om tot bezinning te komen. Wat goed dat er dan nog spoorwegbomen en verkeerslichten zijn, die ons af en toe dwingen om even stil te staan. En was het, naast alle leed die corona berokkend heeft, ook niet weldadig dat het leven tijdens de pandemie noodgedwongen wat langzamer ging? Dat we gedwongen werden om het wat rustiger aan te doen en wat meer stil te staan bij de dingen in het leven die echt belangrijk zijn?

In de Kerk kennen we ook een periode waarin wachten belangrijk is: de Advent. We verwachten de komst van Christus. We weten dat we zijn geboorte met Kerstmis gaan vieren, maar toch is het niet meteen Kerstmis. Het is eerst vier weken Advent. Een tijd van geduldig wachten, verwachten en ons voorbereiden op wat komen gaat. Een tijd om tot bezinning en inkeer te komen. Een tijd ook om alert te zijn. Waakzaam, zoals het evangelie van de eerste zondag van de Advent zegt. Jezus maakt daarin een opmerkelijke vergelijking. Hij verwijst naar de tijd van Noach, toen de mensen in de dagen vóór de zondvloed niet in de gaten hadden wat hen te wachten stond en doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven.

Een onheilspellende boodschap, waarvoor ook heel makkelijk voorbeelden uit onze tijd te bedenken zijn: zelfs toen ons land al getroffen werd door de coronapandemie hadden we nog niet in de gaten hoe groot het probleem eigenlijk was. Al jaren wordt er gewaarschuwd voor klimaatverandering en toch is het heel moeilijk om ons gedrag te veranderen. En wie had vorig jaar rond deze tijd kunnen denken dat er nu zo dichtbij huis een oorlog zou woeden? Letten we wel op? Zijn we wel waakzaam?

De Advent is een tijd om gas terug te nemen. Om niet vierentwintig uur per dag áán te staan, maar om onszelf ook eens even uit te zetten; de knop om te draaien en tijd te nemen om na te denken over wat echt belangrijk is, dingen die de moeite waard zijn om op te wachten. Dát zijn de lichtpuntjes in ons leven, waarvan het eerste kaarsje op de adventskrans een symbool is. Als we daar eens even de tijd voor nemen, dan mogen we ontdekken dat Advent niet iets is van vier weken per jaar. Ook niet van 600 dagen of 15 duizend uur. Maar Advent – wachten op de ontmoeting met Christus – duurt een mensenleven lang.

Waar het nu om gaat, is dat wij die tijd goed besteden. Niet door voortdurend achter onszelf aan te rennen. Ook niet door ons op te sluiten in onze binnenkamer en te doen alsof de rest van de wereld niet bestaat. Nee, Advent vraagt van ons een vorm van actief wachten. Dat wil zeggen: ons voorbereiden op de komst van Christus, want we weten niet wanneer we Hem mogen ontmoeten. Vast en zeker aan het einde van ons leven, wanneer dat ook zal zijn. Maar Advent en Kerstmis leren ons nog iets anders: God is mens geworden. Sinds dat eerste Kerstfeest in Bethlehem is Hij onder ons aanwezig. We kunnen Hem elke dag tegenkomen. Op straat, in de bus, in de wachtkamer van de dokter. In elke medemens die we ontmoeten, kunnen we ook God ontmoeten. Hij komt naar ons toe op een moment waarop wij Hem niet verwachten. Dan mogen we niet aan Hem voorbij hollen. Daarom kunnen we ons maar voorbereiden en goed zijn voor elke mens die we tegenkomen of die aan onze deur klopt. Het kan Onze-Lieve-Heer zelf zijn.

Advent betekent letterlijk ‘komst’. We wachten op God die naar ons toekomt en steeds opnieuw komt. Advent is daarom ook: blijven uitzien naar de Komende, naar God die mens wordt en onder ons aanwezig wil zijn. Wie al die uren en dagen wachten en verwachten invult vanuit de hoop God te ontmoeten leeft niet uitzichtloos, maar wandelt in het licht van de Heer, zoals de profeet Jesaia het noemt. Dat is het licht dat in de Advent steeds feller gaat schijnen, tot God uiteindelijk stralend naar ons toekomt. Hij is de moeite van het wachten waard. Ik wens u een verwachtingsvolle Advent en een Zalig Kerstfeest.

Roermond, november 2022

+ Harrie Smeets,

bisschop van Roermond

Adventsboodschap 2022 – bisschop Harrie Smeets Meer lezen »

Lichtpuntje (69)

We vieren deze dagen Allerheiligen en Allerzielen. Je zou kunnen zeggen dat we tót alle heiligen bidden en vóór alle zielen. Alle heiligen die al in de hemel zijn en alle zielen die nog onderweg zijn. Maar hoe kunnen we heiligen worden? De hamvraag.

Die vraag zou je negatief kunnen beantwoorden: om heilig te zijn is het niet nodig om buitengewone daden en werken te verrichten en ook niet om uitzonderlijke charisma’s te bezitten. Je zou de vraag ook positief kunnen beantwoorden: luister naar Jezus en volg Hem zonder de moed te verliezen bij moeilijkheden.

Laten wij de heiligen als voorbeeld nemen want hun namen staan geschreven in het boek des levens (vgl. Openb. 20, 12); hun eeuwige thuis is het Paradijs.

Pastoor G. Kessels

Lichtpuntje (69) Meer lezen »

Weekendmissen in kleinere ruimtes tot 26 maart 2023

In de kerkbestuursvergadering is besloten dat we vanaf de maand november tot en met de maand maart in kleinere ruimtes in onze kerken de H.Mis vieren in het weekend. Dat betekent dat we beginnen met het weekend van 5/6 november en we eindigen met het weekend 25/26 maart. Dit om de torenhoge stookkosten te minimaliseren. 

Het betreft de gewone weekendmissen op zaterdagavond en zondagmorgen; uitvaarten en andere grotere vieringen (zoals bijvoorbeeld op Kerstavond en 1e Kerstdag) houden we in de kerk zelf.  

Wat de kleinere ruimtes in de kerken betreft:

  • In de Martinuskerk gaan we in de dagkapel zitten. Deze is opnieuw netjes gemaakt en ingericht voor zo’n 45 personen en 14 koorleden. Dat moet voor de gewone weekendvieringen voldoende zijn. Gelieve geen wijzigingen aanbrengen aan de inrichting van deze kapel! Mocht iemand een vraag hebben hierover, graag met mij hierover spreken.
  • In de Norbertuskerk kunnen we de helft van de kerk door de tussenwand afsluiten en daarmee de stookkosten beperken.
  • In de Dionysiuskerk gaan we in de nieuw ingerichte Mariakapel zitten, behalve wanneer het gezinskoor zingt. Mocht het herenkoor echt geen mogelijkheid zien om in de Mariakapel plaats te nemen, dan houden we ook voor het herenkoor de gewone kerk aan.

We proberen op deze manier de stookkosten te beperken maar toch mooie en waardige vieringen te kunnen blijven houden in deze wintermaanden.

Namens het kerkbestuur alvast dank voor jullie medewerking!

pastoor Kessels

Weekendmissen in kleinere ruimtes tot 26 maart 2023 Meer lezen »

Aanmelding sacrament van het Vormsel

Beste ouder(s) / verzorger(s)

We gaan weer aan de slag met de voorbereiding op het Heilig Vormsel. Na het Doopsel en de 1e Heilige Communie is jullie kind nu op de leeftijd gekomen dat hij/zij het sacrament van het Heilig Vormsel mag ontvangen. Met het sacrament van het Heilig Vormsel wordt het Doopsel en daarmee de opname van het kind in de katholieke kerk voltooid.

Wanneer vindt de Vormselviering plaats?

Dit jaar is de Vormselviering op zondag 30 april 2023 om 11.00u in de Martinuskerk van Gennep.

Vicaris-generaal Quaedvlieg, zal voorgaan in deze viering. De Vormselviering houden we voor alle vormelingen van de parochiefederaties van Gennep en VOMMMM gemeenschappelijk.

Hoe meld ik mijn kind aan voor het Vormsel?

Wanneer uw kind gedoopt is in de R.K. Kerk en in groep 8 zit, kunt u hem/haar aanmelden via het aanmeldformulier hieronder. Mocht u vragen hierover hebben, stuur dan pastoor Kessels gerust een berichtje: info@parochie-martinus-gennep.nl

Informatieavond

De informatieavond is bedoeld voor de ouders die hun kind(eren) hebben aangemeld voor het H.Vormsel. Deze avond wordt gehouden op woensdag 5 oktober 2022 om 19.30u in de parochiezaal van de pastorie van Gennep (ingang tegenover de Aldi). Op die avond maken we met elkaar kennis en bespreken we het traject van Vormselvoorbereiding.

Hoe verloopt de voorbereiding op het Vormsel?

De kinderen die het sacrament van het vormsel gaan ontvangen worden daarop voorbereid door middel van tien lessen. Allereerst gaan ze meer te weten komen over het geloof. We gaan ook leren hoe je moet bidden en uitgebreid wordt behandeld wie de Heilige Geest is en hoe we Hem kunnen ervaren in ons leven. Door samen te leren, bidden en vieren mogen de tieners ontdekken dat het fijn is om gelovig te zijn en dat je er gelukkig van wordt. Naast de vormsellessen horen ook de gezinsmissen bij de voorbereiding. Deze gezinsmissen worden door ons kinderkoor muzikaal opgeluisterd en zijn meer gericht op de tieners.

Bij aanmelding voor het H. Vormsel wordt er van jullie als ouders en kind(eren) verwacht dat jullie bij de vormsellessen, gezinsmissen en infoavonden aanwezig zijn.

Van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

pastoor G. Kessels

Aanmelding sacrament van het Vormsel Meer lezen »