logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Nieuws

Parochiezaal St. Martinusparochie grondig gerenoveerd

De renovatie van de parochiezaal van de St. Martinusparochie zit er op. Raymond Janssen en Stef Rutten van Jara Multibouw waren in de zomer 2021 begonnen en werkten een aantal maanden – met veel liefde voor het vak en persoonlijke betrokkenheid -aan de vernieuwing van onze multifunctionele parochiezaal. Het resultaat mag er wezen!

Heel veel dank aan Raymond en Stef!

Actie Kerkbalans 2022: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun parochianen. Daarom deze actie Kerkbalans. Parochies krijgen namelijk geen subsidie. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. In de maand januari en februari doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Waaronder ook onze kerken in Heijen en Gennep. Wij doen daarom een beroep op u allen: Geef aan onze kerken uw bijdrage en zorg daarmee dat de toekomst gegarandeerd blijft voor de nieuwe generaties. Dat God het u moge vergelden!

Enkele mensen spreken…

Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor mijn kerk. Daarom wil ik geven, om later weer met een dankbaar hart te ontvangen wat ik zo waardevol vind.” – Martha

“Door de kerk besef ik waar het in het leven om gaat… daarom geef ik voor mijn kerk” – Petra


Kerkbijdrage overmaken:

H. Martinusparochie (Gennep)

De kerkbijdrage voor de parochie H. Martinus kunt u storten op de rekening:
NL95 RABO 0135 0361 19 ten name van parochie H.Martinus.

H. Norbertusparochie (Gennep)

U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie H. Norbertus storten op de rekening:
NL61 RABO 0140 6106 42 ten name van parochie H.Norbertus.

H. Dionysiusparochie (Heijen)

U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie H. Dionysius storten op de rekening:
N L85 RABO 0122 1006 70 ten name van parochie H.Dionysius.

In verband met de kosten van de bank gaat onze voorkeur voor de kerkbijdrage uit naar een bijdrage via internetbankieren of via een automatische incasso.


Mogen wij op uw steun rekenen? Dank voor uw bijdrage!

Namens het kerkbestuur, pastoor G. Kessels

Versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.

Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met name het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacramenten te vieren.

Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden.

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale – van kracht.

Zingen

Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers zeer gemist blijkt uit het onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

Federatievorming Parochies Gennep en Heijen per 1 januari 2022

In de beleidsbrief van 2020 heeft onze bisschop aangegeven ‘dat het ons uitdrukkelijk streven is dat álle parochies in ons bisdom uiterlijk op 31 december 2021 deel uitmaken van een geformaliseerde federatie met één kerkbestuur, één pastoraal team en één financiële exploitatie’

Concreet betekent dit voor ons

In ons geval wil dat dus zeggen: Pastoor Kessels wordt (blijft) de voorzitter van onze federatie van Gennep en Heijen. De tot dan toe geldende benoemingen van onze kerkbestuursleden eindigen per 31-12-21. De bisschop van Roermond benoemd één bestuur per 1-1-22. De afzonderlijke parochies blijven in de federatie bestaan. De kerkbijdrage blijft ook toekomen aan de afzonderlijke parochies. Dus één bestuur gaat over drie parochies. De gezamenlijke kosten worden onderling gedeeld, dat zijn de kosten voor onder andere het pastoraal team en de kosten voor het pastoraal werk. De kosten per parochie zijn met name het eigen kerkgebouw, energie, onderhoud en verzekeringen en voor kerkmuziek.

Onze kerkgebouwen

Als in een parochie meer geld binnenkomt, is dat ook terug te zien in het kerkgebouw. Het is niet de bedoeling om de ene kerk te gaan herstellen met geld uit de andere parochies. In ieder dorp is het dus aan de eigen parochianen om de keuze te maken. Beleidsbrief: “Het streven is en blijft om zoveel mogelijk kerkgebouwen te blijven gebruiken voor de eredienst. Maar we weten ook dat dit niet overal mogelijk zal zijn. Meer nog dan tot nu toe, zal door de kerkbesturen gekeken moeten worden naar een gehele of gedeeltelijke herbestemming van kerken die minder frequent gebruikt worden of die in financiele zin zwaar op de parochie drukken. Daarbij geldt uiteraard dat het bisdom in een vroegtijdig stadium bij eventuele voorgenomen plannen betrokken dient te worden.”

Samenvattend

Federatievorming is vooral een bestuurlijke- en organisatorische kwestie. Als het goed is, merken jullie als parochianen er weinig van. Op deze manier worden zaken gemakkelijker aangepakt. Per parochie kan er een parochiecomité worden benoemd door het kerkbestuur. Dat bestaat uit mensen die de lokale parochie een warm hart toedragen, het zijn mensen die u nu ook al tegenkomt in uw kerk. Zoals de beleidsbrief aangeeft: “In plaats van alleen maar hun aandacht te moeten verdelen over heel veel kleine parochies, kunnen het pastorale team en het kerkbestuur van deze nieuwe federaties hun krachten wijden aan de opbouw van de nieuwe missionaire geloofsgemeenschap die over oude grenzen heen durft te gaan, zodat er ruimte komt voor nieuwe pastorale initiatieven.”

Pastoor Kessels

DANKJEWEL JOOP, TRUUS, RIET EN DORY!

Zoals u heeft kunnen lezen in de parochieberichten gaan we per 1 januari 2022 een nieuw team vormen binnen het kerkbestuur. Vier leden van het kerkbestuur hebben besloten om, na een lange termijn, het stokje door te geven.

Dat zijn uit Heijen: Joop van den Heuij (5 jaren) en Truus Lamers (9 jaren). Uit Gennep zijn dat: Riet Graat (13 jaren) en Dory Murray (12 jaren).

Als kerkbestuur willen we jullie: Joop, Truus, Riet en Dory enorm bedanken voor de vele jaren dat jullie je met hart en ziel hebben ingezet voor de parochie. Jullie maken werkelijk het verschil in onze samenleving door deze onbaatzuchtige inzet. Petje af voor jullie alle vier! Vanuit het kerkbestuur en mijzelf moet ik zeggen dat ik het heel erg jammer vind dat jullie in januari gaan vertrekken, we zijn een goed team. We zullen er daarom behoorlijk aan moeten wennen straks in het nieuwe jaar. Toch is het natuurlijk te begrijpen dat jullie het stokje willen doorgeven. Daarmee geven jullie ook anderen een kans om hun talenten en visie te schenken aan de Kerk.

Bij deze zou ik jullie van harte willen bedanken! Jullie hebben werkelijk een zeer positieve stempel gedrukt op het parochieleven in Heijen en Gennep!

Namens het kerkbestuur en alle parochianen!
Pastoor Kessels

Kerst- en Nieuwjaarswens

Beste parochianen, beste vrienden!

We hebben ons in de Advent vier weken voorbereid, waakzaam, biddend, wachtend, klaar om binnenkort met Kerstmis de woorden te laten weerklinken: “Heden is u een Redder geboren”.

Wees een kribbe in deze dagen… Zodat Christus in uw leven geboren mag worden. Zodat alle mooie en treurige gebeurtenissen in een nieuw licht komen te staan.Zodat het leven wordt gezien en geleefd zoals het bedoeld is.

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest toe en een gezegend nieuw jaar!

Namens het kerkbestuur,
pastoor Kessels

Allerzielen 2020-2021

Tijdens Allerzielen 2021 hebben wij de overledenen van beide parochies herdacht.

Parochie H. Martinus
18-12 Zus Swertz-Bons 90j.
03-02 Toos Graat-Kroon 81j.
22-02 Bert Könings 82j
23-02 Jan Reintjes 84j.
02-03 Piet Giesbers 84j.
26-04 Willy Sanders-Nagels 62j.
16-05 Annie Geulen-Drissen 82j.
21-05 Riet Janssen-Willems 92j.
03-06 Jacob van Tankeren 92j.
26-09 Cato Linders-Ponjée 89j.
26-09 Fer Pijls 83j.
29-09 Cis Kamps-Ebbers 82j.
03-10 Mien Geurts-van Tol 97j.
08-10 Toos van Bergen-Peeters 90j.
Parochie H. Norbertus
04-12 Hannie Builtjes-Martens 85j.
19-12 Theo van de Logt 81j.
22-12 Koos van der Waart 85j.
23-07 Ger Kok-van Elsbergen 85j.
14-09 Chris Cornelissen 75j.
27-09 Willy Janssen-Nieuwkamp 93j.

Update Religieus Museum de Crypte

In de vorige Gennepenaar hadden we een artikel geplaatst over ons Religieus Museum de Crypte. Er is toen een urgente oproep gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven.

In antwoord hierop hebben zich twee enthousiaste jonge vrijwilligers gemeld om een doorstart te organiseren. Hoogstwaarschijnlijk zullen zij, samen met pastoor Kessels (voorzitter), het bestuur van het museum versterken. Het bestuur is belangrijk, maar zonder de mensen – die de handen uit de mouwen willen slaan en de gasten een mooie rondleiding willen geven in het museum – staan we als bestuur nergens. Willen wij een doorstart maken, dan zijn beide groepen noodzakelijk. Wij werken met passie aan het uitbreiden en toegankelijk maken van de religieuze kunst door de tijd heen. Help ons mee! Meer info en aanmelden via info@museumdecrypte.nl of via pastoor Kessels: 0485-511888

Opvolgen

Pastoor Guido Kessels zal de huidige pastoor Hans Bouman opvolgen in de parochies Sint Martinus en Sint Norbertus te Gennep. Tijdens een bijeenkomst met het kerkbestuur gaf pastoor Kessels aan uit te kijken naar de kennismaking met de parochianen van beide Gennepse parochies en alle inwoners van Gennep.

Pastoor Kessels is 35 jaar en afkomstig uit Stramproy. Na de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade werd hij in 2008 tot priester gewijd. Als kapelaan was hij ruim vijf jaar werkzaam in het parochiecluster Maasbracht, Brachterbeek, Linne en Stevensweert. Nu studeert hij Spirituele Theologie in Rome. Hij hoopt deze Masterstudie eind juni af te ronden, waarna hij naar Gennep verhuist en aan de slag kan gaan. Tot zijn komst zal pastoor Hans Bouman de pastorale zorg voor Gennep blijven verzorgen, waarna hij naar Heerlen zal verhuizen.

Het kerkbestuur heeft de ontmoeting als zeer open en prettig ervaren en is dankbaar dat het bisdom deze kandidaat heeft gevraagd om de nieuwe pastoor van Gennep te worden. Zij zien de gezamenlijke toekomst met vertrouwen tegemoet.