logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Lichtpuntje

Lichtpuntje (69)

We vieren deze dagen Allerheiligen en Allerzielen. Je zou kunnen zeggen dat we tót alle heiligen bidden en vóór alle zielen. Alle heiligen die al in de hemel zijn en alle zielen die nog onderweg zijn. Maar hoe kunnen we heiligen worden? De hamvraag.

Die vraag zou je negatief kunnen beantwoorden: om heilig te zijn is het niet nodig om buitengewone daden en werken te verrichten en ook niet om uitzonderlijke charisma’s te bezitten. Je zou de vraag ook positief kunnen beantwoorden: luister naar Jezus en volg Hem zonder de moed te verliezen bij moeilijkheden.

Laten wij de heiligen als voorbeeld nemen want hun namen staan geschreven in het boek des levens (vgl. Openb. 20, 12); hun eeuwige thuis is het Paradijs.

Pastoor G. Kessels

Lichtpuntje (69) Meer lezen »

Lichtpuntje (67)

Wat beweegt ons? “Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder.” (Mt 9,36) We naderen de Goede Week en we zien hoe Jezus binnengaat in zijn lijden en sterven om daarmee ons te verlossen en het eeuwig leven te schenken. We denken aan Zijn verschrikkelijke kruisdood en tegelijkertijd denken we ook aan het huidige oorlogsgeweld in Oekraïne en het geweld op meerdere plekken in de wereld en het geweld dichtbij. Worden wij innerlijk door medelijden bewogen, net zoals Jezus? Doet het ons wat dat er zovele mensen naast ons afgetobd neerliggen als schapen zonder herder? Zoals de heilige Teresa van Calcutta het uitdrukte: “De allerergste armoede van de volkeren is dat zij Christus niet kennen. Daarom moeten wij anderen helpen God te ontdekken. Want zonder dit perspectief bouwt een beschaving op losse grond.” Kom in beweging! 

Pastoor G. Kessels

Lichtpuntje (67) Meer lezen »

Lichtpuntje (66)  

Op 24 en 25 maart was er in bisdom Breda een conferentie met father James Mallon. Het ging over het thema: ‘de Missionaire Parochie’. In het verleden functioneerde de parochie in een overwegend christelijke cultuur, waar men vanzelfsprekend in deze Kerk opgroeide. Maar dat is verleden tijd. Een nieuw tijdperk is aangebroken. Iedere gelovige is geroepen missionair te zijn. Vertrouwend op de hulp van de heilige Geest worden gelovigen allereerst zelf leerling van Jezus om vervolgens anderen uit te nodigen naar een verwelkomende gemeenschap, opdat ook zij Jezus persoonlijk kunnen ontmoeten. Geloven is ontvangen en doorgeven! 

Pastoor G. Kessels 

Lichtpuntje (66)   Meer lezen »

Lichtpuntje (65) 

Het is februari en de meeste mensen durven hun zomervakantie al te boeken. We hebben veel moeten missen tijdens deze coronatijd, waaronder ook onze vakanties naar het buitenland. Want wat zijn we als moderne samenleving nomaden geworden. Elk weekend rijden talloze auto’s de stad uit om op zondagavond weer terug te keren in files op de A2. Veel mensen plannen het liefst twee of drie vakanties per jaar. Men wil weg … en het liefst zo snel en zo vaak mogelijk. Is dit een vlucht? Waarom is de mens schijnbaar zo rusteloos? Heeft St. Augustinus toch gelijk als hij zegt: ‘rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in U’. We hebben de auto en zoveel andere gemakken tegenwoordig, maar toch dwarrelen veel mensen in de leegte rond. Zou het niet beter zijn om weer eens goed na te denken over onszelf en op zoek te gaan naar datgene wat Eeuwig is, in plaats van steeds maar weer te vluchten? Wat zou het ons rust en vrede geven! 

Pastoor G. Kessels 

Lichtpuntje (65)  Meer lezen »

Lichtpuntje (64) 

Als God toch alles al weet, waarom moeten we dan nog bidden? Als datgene waarvoor ik bid iets goeds is, dan wil God het toch aan mij geven of aan degene voor wie ik aan het bidden ben? Waarom dan nog bidden? Een bekend gezegde hierbij is: ‘Het gebed verandert God niet, het verandert jou!’ Dat is nogal logisch zou je zeggen, want God is eeuwig en verandert niet. Maar als God niet verandert, waarom zou je dan willen proberen Zijn gedachten te veranderen door te bidden? Is het niet zo omdat God de wereld niet wil veranderen zonder jou, zonder mij, zonder ons? Trouwens, als wij werkelijk zouden geloven dat Gods wil zal geschiede, ongeacht wat wij doen, dan zouden we überhaupt niets meer doen. God wil onze medewerking. Door het gebed leren we te vertrouwen op Hem; we leren meer te zijn zoals Hij; we leren geduldig te wachten; we leren om te gaan met een ‘nee’; maar we leren ook om medewerkers te zijn van God. Ons gebed is het steeds weer terugkomen bij Hem en dat verandert ons ten goede! 

Pastoor G. Kessels 

Lichtpuntje (64)  Meer lezen »

Lichtpuntje (63)  

Soms zeggen wij als christenen tegen elkaar: “Wel, ik probeer een goed persoon te zijn” of “ik ben niet zo erg als ik kan zijn” of “vergeleken met anderen doe ik het nog niet zo slecht”. Maar de waarheid is dat je waarschijnlijk ook niet zo goed bent als je zou moeten zijn. We vergelijken ons ‘goed-zijn’ vaak met andere mensen naast ons. Maar als christenen zouden we onze goedheid moeten vergelijken met Jezus Christus. Je kunt wel een goed persoon proberen te zijn, maar is God het centrum van je leven? 

Pastoor G. Kessels 

Lichtpuntje (63)   Meer lezen »

Lichtpuntje (62) 

De minister-president van het Verenigd Koninkrijk zei onlangs: ‘we must learn to live with Covid in the same way we live with flu’ (we moeten leren leven met Covid op dezelfde manier als we met griep leven). Hierover kunnen meningen natuurlijk verdeeld zijn. Feit is wel dat het coronavirus ons kleiner heeft gemaakt, kwetsbaarder, misschien zelfs nederiger. Beseffend dat wij kwetsbaar en onvolmaakt zijn moet ons echter geen angst aanjagen; de zonde is namelijk niet het eindstation. Het besef dat je als mens zwak bent geeft je juist kracht: want dan laat je God je kracht zijn. St. Paulus zegt: “Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen, dat Hij van mij zou weggaan. Maar Hij antwoordde mij: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.’ Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen.” (2 Korintiërs 12, 8-9)

Pastoor G. Kessels

Lichtpuntje (62)  Meer lezen »

Lichtpuntje (61)

We vieren binnenkort Kerstmis. Het herinnert ons eraan hoe God ervoor koos om via een gezin de menselijke geschiedenis binnen te gaan. Hij koos Maria en Jozef die zich aan elkaar hebben gegeven zonder voorbehoud.Tegenwoordig hebben gezinnen de speciale bescherming nodig van de overheid, omdat het gezin als zodanig onder druk staat. Christus komt via een gezin tot ons in deze wereld. Laten we bidden tot het Kerstkind dat deze hoeksteen van de samenleving, het gezin, weer de aandacht mag krijgen die het nodig heeft. Dat onze jonge gezinnen, kinderen en het leven zelf beschermd mogen worden. Graag wens ik u een mooie Kerst toe en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Pastoor G. Kessels

Lichtpuntje (61) Meer lezen »

Lichtpuntje (60)

Paus Franciscus heeft onlangs een wonder erkend op voorspraak van de zalige pater Titus Brandsma. Met de erkenning van dit wonder is de weg naar de heiligverklaring vrij. Hij werd in 1881 in Bolsward (Friesland) geboren en overleed in 1942 in het concentratiekamp Dachau. Hij trad in bij de Karmelieten. Na een studie in Rome werd hij onder meer hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de toen pas opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen. Maar zijn interesse was niet alleen op de studie gericht. Hij was in die crisisjaren voortdurend bezig om mensen te helpen om hun persoonlijke godsrelatie te laten groeien. Graag geef ik u een gedachte mee van deze zalige pater Titus Brandsma: “Wij moeten terug naar het beeld dat wij van eeuwigheid door God gekend en gewild zijn. Wij moeten terug naar dat beeld wat God zich van ons heeft voorgesteld, wat wij zouden moeten zijn, wat wij zouden moeten uitstralen. Naar dat beeld moeten wij terug.” * Wees bakens van hoop en licht! Net als de zalige pater Titus Brandsma. Maak het verschil in deze wereld! Graag wens ik u een mooie en vruchtbare Adventstijd toe.

Pastoor G. Kessels

* Vgl. T. Brandsma, „Van ons Geestelijk Erf – De Evangelische Peerle, inhoud en strekking II‟, De Gelderlander 91 (20 mei 1939).

Lichtpuntje (60) Meer lezen »

Lichtpuntje (59)

We zijn in deze maand in onze parochie begonnen met de Alpha cursus. Wereldwijd volgen ruim 25 miljoen mensen een Alpha cursus. In Nederland zijn dat er al ruim 325.000! Wat is het doel van mijn leven? Wat moet ik met het christelijk geloof? Allemaal vragen die je kan stellen op Alpha! Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Op de Alpha cursus denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. Als christenen in Europa moeten we uit de comfortzone stappen en missionair zijn: ieder van ons wordt geroepen om actief te getuigen, bij te dragen en te bouwen. Welkom bij Alpha!

Pastoor Kessels

Lichtpuntje (59) Meer lezen »