logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Pastoor Kessels

Allerzielen 2020-2021

Tijdens Allerzielen 2021 hebben wij de overledenen van beide parochies herdacht.

Parochie H. Martinus
18-12 Zus Swertz-Bons 90j.
03-02 Toos Graat-Kroon 81j.
22-02 Bert Könings 82j
23-02 Jan Reintjes 84j.
02-03 Piet Giesbers 84j.
26-04 Willy Sanders-Nagels 62j.
16-05 Annie Geulen-Drissen 82j.
21-05 Riet Janssen-Willems 92j.
03-06 Jacob van Tankeren 92j.
26-09 Cato Linders-Ponjée 89j.
26-09 Fer Pijls 83j.
29-09 Cis Kamps-Ebbers 82j.
03-10 Mien Geurts-van Tol 97j.
08-10 Toos van Bergen-Peeters 90j.
Parochie H. Norbertus
04-12 Hannie Builtjes-Martens 85j.
19-12 Theo van de Logt 81j.
22-12 Koos van der Waart 85j.
23-07 Ger Kok-van Elsbergen 85j.
14-09 Chris Cornelissen 75j.
27-09 Willy Janssen-Nieuwkamp 93j.

Allerzielen 2020-2021 Meer lezen »

Lichtpuntje (61)

We vieren binnenkort Kerstmis. Het herinnert ons eraan hoe God ervoor koos om via een gezin de menselijke geschiedenis binnen te gaan. Hij koos Maria en Jozef die zich aan elkaar hebben gegeven zonder voorbehoud.Tegenwoordig hebben gezinnen de speciale bescherming nodig van de overheid, omdat het gezin als zodanig onder druk staat. Christus komt via een gezin tot ons in deze wereld. Laten we bidden tot het Kerstkind dat deze hoeksteen van de samenleving, het gezin, weer de aandacht mag krijgen die het nodig heeft. Dat onze jonge gezinnen, kinderen en het leven zelf beschermd mogen worden. Graag wens ik u een mooie Kerst toe en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Pastoor G. Kessels

Lichtpuntje (61) Meer lezen »

Lichtpuntje (60)

Paus Franciscus heeft onlangs een wonder erkend op voorspraak van de zalige pater Titus Brandsma. Met de erkenning van dit wonder is de weg naar de heiligverklaring vrij. Hij werd in 1881 in Bolsward (Friesland) geboren en overleed in 1942 in het concentratiekamp Dachau. Hij trad in bij de Karmelieten. Na een studie in Rome werd hij onder meer hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de toen pas opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen. Maar zijn interesse was niet alleen op de studie gericht. Hij was in die crisisjaren voortdurend bezig om mensen te helpen om hun persoonlijke godsrelatie te laten groeien. Graag geef ik u een gedachte mee van deze zalige pater Titus Brandsma: “Wij moeten terug naar het beeld dat wij van eeuwigheid door God gekend en gewild zijn. Wij moeten terug naar dat beeld wat God zich van ons heeft voorgesteld, wat wij zouden moeten zijn, wat wij zouden moeten uitstralen. Naar dat beeld moeten wij terug.” * Wees bakens van hoop en licht! Net als de zalige pater Titus Brandsma. Maak het verschil in deze wereld! Graag wens ik u een mooie en vruchtbare Adventstijd toe.

Pastoor G. Kessels

* Vgl. T. Brandsma, „Van ons Geestelijk Erf – De Evangelische Peerle, inhoud en strekking II‟, De Gelderlander 91 (20 mei 1939).

Lichtpuntje (60) Meer lezen »

Lichtpuntje (59)

We zijn in deze maand in onze parochie begonnen met de Alpha cursus. Wereldwijd volgen ruim 25 miljoen mensen een Alpha cursus. In Nederland zijn dat er al ruim 325.000! Wat is het doel van mijn leven? Wat moet ik met het christelijk geloof? Allemaal vragen die je kan stellen op Alpha! Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Op de Alpha cursus denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. Als christenen in Europa moeten we uit de comfortzone stappen en missionair zijn: ieder van ons wordt geroepen om actief te getuigen, bij te dragen en te bouwen. Welkom bij Alpha!

Pastoor Kessels

Lichtpuntje (59) Meer lezen »

Lichtpuntje (58)

Wat hebben we samen een enorme vooruitgang gemaakt op het gebied van de wetenschap, techniek en welvaart. Wat een kennis! Maar zijn we op geestelijk vlak niet achtergebleven? Zijn we in ons streven naar meer niet minder geworden? Gelukkig mogen we blijven vertrouwen op God die ons mensen weer op de juiste plaats zet. Phil Bosmans zegt in zijn boek ‘God, niet te geloven’ het volgende: “Ik geloof in het goede ook al worden zoveel mensen door het kwade geteisterd. Ik geloof in de liefde ook al worden vijandschappen in stand gehouden en de haat gecultiveerd. Ik geloof dat God het oerbeginsel is van het goede.”

Pastoor Kessels

Lichtpuntje (58) Meer lezen »

Ziekenzalving

Het begin van een nieuw leven is prachtig. Er is negen maanden naar uitgekeken. Er is nagedacht over de naam, het welkom, het kamertje, een kraamfeest enzovoort. Maar de enige zekerheid die elk leven heeft, is dat het eindig is. Daar denken we vaak zelf wél over na, maar we durven het vaak niet met anderen te delen. Toch is het fijn wanneer een afscheid past bij de wensen van de overledene. Als kerk zien we vaker dat vaste kerkgangers die overlijden zonder een dienst in de kerk of zonder het sacrament van de Ziekenzalving worden begraven of gecremeerd. Dat vinden we jammer omdat het zoveel kan geven zowel vóór, tijdens en ná het overlijden.

‘sacramenten der stervenden/zieken’ genoemd. Daarom is het misschien goed om eens over uw eigen afscheid te denken. En zet die gedachten dan op papier. Zoals ú het wilt en niet per se zoals u denkt dat het ‘handig’ is voor uw nabestaanden.

Dit lijstje is een mooi overzicht voor
iedereen. Vul het in en berg het op bij uw verzekeringspapieren of in uw nachtkastje. U mag het ook in bewaring geven bij uw parochie. Wanneer u in de loop der tijd andere wensen hebt, dan kunt u het overzicht gewoon weer aanpassen.

Wanneer u een kerkelijke uitvaart wenst, dan kunnen de klokken van de kerk om 11 uur geluid worden om bekend te maken dat er een overledene is in de parochie. Ook wanneer u géén kerkelijke uitvaart wenst, dan kunnen de klokken toch voor u worden geluid. Neem in beide gevallen dan even contact op met de pastoor. Zorg dus dat uw nabestaanden hiervan op de hoogte zijn en misschien ook een namen- en adressenlijst klaar te leggen. Dan wordt in elk geval niemand vergeten die ú belangrijk vindt.

Als kerkbestuur van de parochies in Gennep en Heijen hopen wij u hiermee wat duidelijkheid te verschaffen omtrent de mogelijkheden van afscheid en herinnering.

Voor vragen of overleg staat pastoor Kessels u graag te woord. Neem dus gerust contact met hem op.


De zieken hebben in het bijzonder Gods aandacht en zorg, en daarmee ook die van Zijn kerk. Door de zalving met de Heilige Olie van de zieken, wordt deze zorg van God voor het heil van de mens nog eens uitdrukkelijk uitgesproken. Daarmee is dit sacrament een hoopvol gebeuren, ook voor iemand die stervende is. Als een zieke dit sacrament wil ontvangen, neem dan tijdig contact op met de pastoor Kessels. Mocht u hem niet direct kunnen bereiken, dan kunt u ook bellen met pastoor Miedema (Mook) op nummer 024 696 13 90.

Ziekenzalving Meer lezen »

Misintenties – Stichtingen

Misintenties

De bijdrage voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 20,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-. Dit bedrag wordt het “misstipendium” genoemd.
U kunt een H.Mis bestellen bij de pastoor d.m.v. een envelop in de brievenbus van Niersdijk 1, met vermelding van de intentie, de datum, en het bijbehorende bedrag. Op de envelop graag ook uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat wij u desgevallend op de hoogte kunnen brengen van een eventuele wijziging van de mistijden.
Of via email: info@parochie-martinus-gennep.nl.

Stichtingen

Stichtingen
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt voor een of meer van uw overleden familieleden. Het voordeel voor u is dat wanneer in de loop van de jaren het misstipendium verhoogd wordt, u geen extra bijdrage hoeft te betalen.


Het te betalen bedrag voor een gestichte jaardienst voor 5 jaar is: € 125,-
Het te betalen bedrag voor een gestichte jaardienst voor 10 jaar is: € 250,-
Het te betalen bedrag voor een gestichte jaardienst voor 20 jaar is: € 500,-

Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.

Misintenties – Stichtingen Meer lezen »

Doopsel

Kind van God

Als toekomstige ouders kijk je uit naar de geboorte van jullie kind, maar er is ook een spanning. Zal hij gezond zijn? Zal zij gelukkig worden? Hoe kunnen we er voor zorgen dat we ons kindje het beste meegeven? En bij die laatste vraag komt het sacrament van het doopsel om de hoek kijken. Want wat is er nou mooier dan je kindje op te dragen aan en kind te laten zijn van God?

Je kan ook een moment in je leven krijgen waarin je op zoek gaat naar iets buiten jezelf. Je voelt dat er meer is en gaat op zoek naar wat dat is. Zo kom je bij God uit en wil je een stap maken om helemaal bij Hem te horen, om Zijn kind te worden.

Dit noemen we het sacrament van het doopsel, dit komt van het onderdompelen. Water speelt namelijk al héél lang een rol bij het doopsel. In de tijd vóór Jezus werden mensen al gedoopt, toen in de rivier. Maar nu wordt je met je doopsel overgoten met water. Bij het doopvont (de plek waar het doopsel plaats vindt) wordt er 3 keer water over het hoofd van de dopeling gegoten. Hierbij wordt de tekst uitgesproken: ‘Naam, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’ Waarom is dat water hierbij belangrijk? Katholieken geloven dat je bij je doopsel gereinigd wordt van de erfzonde en dat je doopsel een eeuwig merkteken is waardoor je voor altijd bij God hoort. Want door je doopsel kun je niet alleen nú bij God komen, maar ook na je dood geloven wij dat Hij je zal verwelkomen. Het doopsel is daarmee het eerste sacrament dat je kunt ontvangen, maar ook de eerste stap om deel te worden van Gods familie.

Doopsel Meer lezen »

Bij een overlijden

Bij overlijden neemt de familie contact op met de pastoor.
Die zal in overleg met de familie en de uitvaartondernemer de dag en het uur van de uitvaart bepalen. De pastoor komt op bezoek bij de familie van de overledene, praat met hen over de overledene en bespreekt met hen de inhoud van de uitvaartplechtigheid. Hij verzamelt ook de nodige gegevens voor het uitvaartregister.

In de regel wordt de uitvaartplechtigheid verzorgd door het parochiekoor of een cantor. De liturgische gezangen die het koor ten gehore brengt passen uitstekend bij de afscheidsplechtigheid.

Wil men toch een solist of een muzikant, dan komt het parochiekoor niet en zal de solist of muzikant van te voren duidelijk moeten overleggen met de pastoor wat er gezongen of gespeeld wordt. Het moeten in elk geval zang of muziek zijn met een gelovige, christelijke inhoud.

Bij een overlijden Meer lezen »

De zeven sacramenten

De katholieke Kerk kent zeven sacramenten. Drie ervan staan aan de basis van het hele christelijk leven: we worden herboren door het doopsel, gesterkt door het vormsel en telkens opnieuw gevoed door de Eucharistie.

Twee sacramenten zijn door Christus ingesteld omdat het christelijk leven aangetast kan worden door de zonde of door de zwakheid van het lichaam. Met het sacrament van boete en verzoening (de biecht) en dat van de ziekenzalving , werkt Christus zelf als genezer van ziel en lichaam.

Tot slot zijn er twee sacramenten die ten dienste staan van heel de kerkelijke gemeenschap en de zending van de kerk: het zijn het wijdingssacrament (bisschop, priester, diaken) en het huwelijk.

Een sacrament is een zichtbaar teken van een onzichtbare werkelijkheid. In de sacramenten kunnen christenen de helende, verzoenende, nabije, versterkende en liefdewekkende aanwezigheid van God ervaren.


 1. Doopsel
 2. Eucharistie
  • Eerste H. Communie
  • Ziekencommunie
 3. Vormsel
 4. Huwelijk
 5. Wijding
 6. Boete en verzoening – biecht
 7. Ziekenzalving

De zeven sacramenten Meer lezen »