logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Pastoor Kessels

Palmpasenkruis knutselen

Beste kinderen en ouders,
Palmpasen komt in zicht! Daarom nodigen wij jullie uit voor het knutselen van een Palmpasenkruis en de Gezinsmis met ons kinderkoor.

  • Wanneer? Zaterdag 9 april 2022
  • Om 16.00 beginnen we in het zaaltje van de Norbertuskerk. Wij zorgen voor het kruis, de palmtakjes en de andere versierselen. Neem zelf een broodhaantje mee! Pastoor Kessels zal eerst kort uitleggen aan de kinderen wat het Palmpasenkruis eigenlijk is en wat de versierselen aan het kruis betekenen. Daarna gaan we aan de slag.
  • Rond 17.00 is er voor iedereen wat drinken en een broodje.  
  • Tijdens de H.Mis mogen de kinderen helpen. Bijvoorbeeld het altaar klaarmaken; de collecte; het openingswoord, de 1e lezing, de voorbeden of het slotwoord lezen. De kinderen kunnen alvast nadenken wat ze willen doen en dat op de aanmelding doorgeven.  
  • Om 17.45 is de gezinsmis in de Norbertuskerk samen met het kinderkoor. We leggen alle palmpasenkruisen voor in de kerk. Na de H.Mis mogen de kinderen het palmpasenkruis meenemen naar huis. Misschien willen ze het wel zelf aan iemand geven die ziek is of het moeilijk heeft. 
  • We bieden deze dag gratis aan, maar een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken is welkom.

AANMELDING

In verband met de organisatie vragen wij jullie om je uiterlijk 2 april aan te melden. Dat kan alleen via: chpm.kersten@gmail.com
Bij de aanmelding graag aangeven:
• Welke taak de kinderen willen doen tijdens de H.Mis • Naam, telefoon en/of e-mail • Aantal volwassenen • Aantal kinderen • Aantal palmpasenkruisen

Graag tot ziens op zaterdag 9 april in de Norbertuskerk!

Hartelijke groet, Carla Kersten en pastoor Kessels

Palmpasenkruis knutselen Meer lezen »

Lichtpuntje (66)  

Op 24 en 25 maart was er in bisdom Breda een conferentie met father James Mallon. Het ging over het thema: ‘de Missionaire Parochie’. In het verleden functioneerde de parochie in een overwegend christelijke cultuur, waar men vanzelfsprekend in deze Kerk opgroeide. Maar dat is verleden tijd. Een nieuw tijdperk is aangebroken. Iedere gelovige is geroepen missionair te zijn. Vertrouwend op de hulp van de heilige Geest worden gelovigen allereerst zelf leerling van Jezus om vervolgens anderen uit te nodigen naar een verwelkomende gemeenschap, opdat ook zij Jezus persoonlijk kunnen ontmoeten. Geloven is ontvangen en doorgeven! 

Pastoor G. Kessels 

Lichtpuntje (66)   Meer lezen »

Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen

Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen, slachtoffers van geweld en armoede naar ons land. Nu gaat het met name om vrouwen en kinderen uit Oekraïne. Er is een grote bereidheid om hen te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. Vaak werken parochies hierin samen met andere kerkgenootschappen, regionale maatschappelijke organisaties en plaatselijke overheden. Samen kijken ze naar waar behoefte aan is, wat er gedaan moet worden en hoe dit kan aansluiten bij bestaande initiatieven.

Wij krijgen van Christus de opdracht om vluchtelingen, medemensen in nood, bij te staan. Dat is niet vanzelfsprekend, want “de geglobaliseerde wereld maakt ons tot buren maar niet tot broeders en zusters” (Paus Benedictus XVI, ‘Caritas in Veritate’, 19 2009). Christus laat ons zien wat broederlijke en zusterlijke liefde is en roept ons op vluchtelingen in die geest te ontvangen. Laten we die uitdaging met vertrouwen en in geloof en gebed aangaan.

Wij hebben grote waardering voor de inzet van velen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap, beroepskrachten en vrijwilligers, die zich inspannen voor een menswaardige opvang van mensen in nood uit Oekraïne. Ook andere vluchtelingen in en rond Europa mogen wij niet vergeten. Naast het hier opvangen van mensen in nood is het belangrijk te werken aan een menswaardige en veilige wereld waarin mensen niet hoeven te vluchten. Hetgeen vluchtelingen overkomt is een groot onrecht. Er rust een zware verantwoordelijkheid op de internationale gemeenschap om de vrede en de mondiale gerechtigheid te herstellen en te handhaven.

Door Christus kunnen we met vertrouwen vluchtelingen de helpende hand toesteken. Ons geloof inspireert ons daartoe. Dat realiseren we ons eens te meer nu spanningen in de wereld gepaard gaan met nieuw geweld. Christus geeft ons een groot hart. “Nadat zij [Lydia] en haar huisgenoten gedoopt waren, nodigde ze ons uit en zei: Als ge van oordeel zijt dat ik werkelijk in de Heer geloof, komt dan in mijn huis en neemt daar uw intrek. En zij drong er bij ons sterk op aan” (Handelingen 16, 15). Het Evangelie roept ons op tot gerechtigheid en liefde in onze omgang met vluchtelingen. Het opvangen van vluchtelingen en migranten is een teken van christelijke barmhartigheid. Jezus vraagt ons barmhartig te zijn. Hij zegt: “Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen” (Mt. 25, 35). Christus inspireert ons door zijn oproep: “Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven.”

Velen onder u zijn gastvrij op allerlei manieren. Het is belangrijk daarbij de adviezen van professionele organisaties te volgen en daarover steeds duidelijke afspraken te maken met de desbetreffende contactpersoon van de lokale burgerlijke gemeente.

Paus Franciscus roept ons in deze dagen meermaals op vluchtelingen persoonlijk te ontmoeten. Veel vluchtelingen komen uit een oorlogsgebied, zijn gescheiden van hun familie en dragen ervaringen van geweld en verschrikkingen met zich mee. Laat weten dat wij om hen geven door een luisterend oor en onze aandacht en onze daadwerkelijke bereidheid om hen bij te staan. Zij mogen een beroep op ons doen.

“Het uitgangspunt voor rechtvaardig beleid moet niet liggen in het zichzelf beschermen […] maar in het recht doen aan wie een beroep op ons doet. Het centraal stellen van de menswaardigheid van de migranten, komt die van Nederlandse burgers ten goede” (bisschoppelijke brief ‘Ik was een vreemdeling’ 1998/2005). Solidariteit is niet een beroep op het gevoel of sentiment van mededogen of medelijden, maar is een erkenning van de essentiële waardigheid van iedere mens. “Omdat ieder mens onze naaste is, mag niemand worden buitengesloten”, schreven wij in onze brief ‘Herbergzaam Nederland’ (2015).

Wij zijn ons ervan bewust dat het niet volstaat ons hart te openen voor het leed van vluchtelingen. Er zal nog veel gedaan moeten worden vooraleer ze opnieuw in vrede en veiligheid zullen kunnen leven. Vluchtelingen ontvangen vereist inzet, hulp, begrip, aandacht en beheer van nieuwe en complexe situaties, die vaak nog bovenop de vele al bestaande problemen komen. Velen bieden hun hulp aan zoals de weduwe van Sarepta die de profeet Elia opving, terwijl ze slechts nog een beetje meel had (I Kon.17, 8-15). Beseffen we in wat voor een situatie vluchtelingen verkeren? Hun hele bestaan is ontworteld. Hun huizen zijn in puin geschoten. Ze hebben alles moeten achterlaten en slechts het hoogstnodige kunnen meenemen.

Laten we, naast de concrete en noodzakelijke hulp en aandacht die wij kunnen geven aan de vluchtelingen, veelvuldig in gebed verenigd zijn voor de vrede in Oekraïne en in heel de wereld. We bidden met u om een einde van de oorlog, dat vluchtelingen uiteindelijk weer veilig naar huis terug kunnen keren. Denken wij hier ook aan alle soldaten die de strijd ingestuurd zijn. Moge God spoedig de ware en blijvende vrede schenken, op voorspraak van Maria, Koningin van de vrede.

De R.-K. bisschoppen van Nederland
Utrecht, 18 maart 2022

Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen Meer lezen »

Samen op weg: Bedevaart naar Wittem zaterdag 14 mei 2022

Wat is de mens alleen, zonder de medemens; we hebben elkaar nodig. Jezus zelf zei het al: waar twee of meer in Mijn Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden.

Op zaterdag 14 mei 2022 gaan we weer vanuit de regio Nijmegen voor de 80e keer op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem. Het thema voor de komende bedevaart is: ‘’Geloven met heel je Hart’’. Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties – ook schriftelijk – aan de H. Gerardus kenbaar te maken. Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden.

U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen! U ging al eerder mee? Weer van harte welkom! De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 15 april 2022. Een hartelijke groet aan allen en we hopen u volgend jaar weer allemaal te mogen ontmoeten.

Kosten €25,00 p.p. en kinderen t/m 15 jaar € 10,00. Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden bij:

Mevr. N. Lamers Ketelhuis 90 Gennep Tel: 0485-511195
Mevr. C. Kersten Fazantstraat 33 Gennep Tel: 06 55925833

Samen op weg: Bedevaart naar Wittem zaterdag 14 mei 2022 Meer lezen »

Verlang jij naar meer diepte in je geloof?

Wil je op een gezellige, ontspannen manier (her)ontdekken
waarom ons geloof waarde heeft voor jouw leven?

Schrijf je via www.geloofwaardig.nu in voor Geloofwaardig, een cursus waarin we
met elkaar nadenken over de basis van het Katholieke geloof!

Wat gaan we doen?

Geloofwaardig wordt vanaf 15 maart ’22 op 10 achtereenvolgende dinsdagavonden georganiseerd. We starten om 19.00 met een kop koffie of thee en een gezellige ontmoeting met elkaar. Aan de hand van boeiende thema’s zoals;

  • Waarom geloven wij?
  • Hoe laat God zich kennen?
  • Waarom is de zondeval mijn probleem?
  • Wat gebeurd er als wij sterven? en nog vele andere..

gaan we de diepte in om de basis van ons Katholieke geloof te (her)ontdekken. Na een inleiding op het thema, praten we in kleinere groepen nog een uurtje ontspannen door en is er volop ruimte voor het delen van ervaringen, vragen en bemoediging. Na een korte terugkoppeling vanuit de deelgroepen sluiten we om 21.15 de avond met elkaar af.

Voor wie is Geloofwaardig?

Geloofwaardig is er voor iedereen die zijn of haar geloof wil verdiepen of je nu al jaren in de Kerk komt of je je afvraagt wat daar nou binnen gebeurd. Je bent van harte welkom!

Waar en Wanneer:

In onze Agenda op www.geloofwaardig.nu vind je alle praktische informatie waar en wanneer de avonden plaatsvinden. Heb je interesse maar kan je deze data’s niet, stuur ons dan een bericht via het contactformulier via www.geloofwaardig.nu dan houden we je op de hoogte wanneer de volgende Geloofwaardig cyclus start!

Hoe is het ontstaan?

Geloofwaardig is een initiatief vanuit de Parochiefederatie Gennep, een enthousiaste werkgroep heeft het verlangen de waarde van het geloof op een laagdrempelige manier weer bij de mensen in Gennep e.o. onder de aandacht te brengen. Juist in een tijd waarin veel mensen met diepe vragen rondlopen en alle druk in de samenleving hun fundament doet schudden, geeft de Kerk hoop! Ons geloof is Geloofwaardig en het waard om (her)ontdekt te worden.

Verlang jij naar meer diepte in je geloof? Meer lezen »

Lichtpuntje (65) 

Het is februari en de meeste mensen durven hun zomervakantie al te boeken. We hebben veel moeten missen tijdens deze coronatijd, waaronder ook onze vakanties naar het buitenland. Want wat zijn we als moderne samenleving nomaden geworden. Elk weekend rijden talloze auto’s de stad uit om op zondagavond weer terug te keren in files op de A2. Veel mensen plannen het liefst twee of drie vakanties per jaar. Men wil weg … en het liefst zo snel en zo vaak mogelijk. Is dit een vlucht? Waarom is de mens schijnbaar zo rusteloos? Heeft St. Augustinus toch gelijk als hij zegt: ‘rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in U’. We hebben de auto en zoveel andere gemakken tegenwoordig, maar toch dwarrelen veel mensen in de leegte rond. Zou het niet beter zijn om weer eens goed na te denken over onszelf en op zoek te gaan naar datgene wat Eeuwig is, in plaats van steeds maar weer te vluchten? Wat zou het ons rust en vrede geven! 

Pastoor G. Kessels 

Lichtpuntje (65)  Meer lezen »

Geef het door! Cursus Geloofwaardig

Met veel enthousiasme mogen we jullie op de hoogte brengen van een nieuw initiatief vanuit de parochiefederatie Gennep. Geloofwaardig is een cursus waarin we niet alleen een hele goede tijd met elkaar gaan hebben maar waarin we ook gaan leren waarom ons geloof zo ontzettend waardevol is. Ben je erbij? Nodig je vriend, tante, collega of achterburen uit en schrijf je in via www.geloofwaardig.nu

Geef het door! Cursus Geloofwaardig Meer lezen »

Bloemenverzorger Martinuskerk gevraagd

Al heel wat jaren mogen we rekenen op de trouwe dienst van Dorien in onze parochie. Zij verzorgt de bloemen in de Martinuskerk; het jaarlijks coördineren van het opzetten van de Kerststal; het in orde maken en houden van het priesterkoor bij uitvaarten; en wat al niet meer. Dorien wil op termijn wel graag het stokje doorgeven aan iemand anders. Bij deze aan jullie de vraag: wie wil Dorien helpen met het verzorgen van de bloemen in onze kerk? Graag wil zij u wegwijs maken in het werk dat zij doet. Heeft u interesse, neem dan even contact op met pastoor Kessels.

Tel.nr 0485-511888 of info@parochie-martinus-gennep.nl

Bloemenverzorger Martinuskerk gevraagd Meer lezen »