logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Pastoor Kessels

Lichtpuntje (69)

We vieren deze dagen Allerheiligen en Allerzielen. Je zou kunnen zeggen dat we tót alle heiligen bidden en vóór alle zielen. Alle heiligen die al in de hemel zijn en alle zielen die nog onderweg zijn. Maar hoe kunnen we heiligen worden? De hamvraag.

Die vraag zou je negatief kunnen beantwoorden: om heilig te zijn is het niet nodig om buitengewone daden en werken te verrichten en ook niet om uitzonderlijke charisma’s te bezitten. Je zou de vraag ook positief kunnen beantwoorden: luister naar Jezus en volg Hem zonder de moed te verliezen bij moeilijkheden.

Laten wij de heiligen als voorbeeld nemen want hun namen staan geschreven in het boek des levens (vgl. Openb. 20, 12); hun eeuwige thuis is het Paradijs.

Pastoor G. Kessels

Lichtpuntje (69) Meer lezen »

Weekendmissen in kleinere ruimtes tot 26 maart 2023

In de kerkbestuursvergadering is besloten dat we vanaf de maand november tot en met de maand maart in kleinere ruimtes in onze kerken de H.Mis vieren in het weekend. Dat betekent dat we beginnen met het weekend van 5/6 november en we eindigen met het weekend 25/26 maart. Dit om de torenhoge stookkosten te minimaliseren. 

Het betreft de gewone weekendmissen op zaterdagavond en zondagmorgen; uitvaarten en andere grotere vieringen (zoals bijvoorbeeld op Kerstavond en 1e Kerstdag) houden we in de kerk zelf.  

Wat de kleinere ruimtes in de kerken betreft:

  • In de Martinuskerk gaan we in de dagkapel zitten. Deze is opnieuw netjes gemaakt en ingericht voor zo’n 45 personen en 14 koorleden. Dat moet voor de gewone weekendvieringen voldoende zijn. Gelieve geen wijzigingen aanbrengen aan de inrichting van deze kapel! Mocht iemand een vraag hebben hierover, graag met mij hierover spreken.
  • In de Norbertuskerk kunnen we de helft van de kerk door de tussenwand afsluiten en daarmee de stookkosten beperken.
  • In de Dionysiuskerk gaan we in de nieuw ingerichte Mariakapel zitten, behalve wanneer het gezinskoor zingt. Mocht het herenkoor echt geen mogelijkheid zien om in de Mariakapel plaats te nemen, dan houden we ook voor het herenkoor de gewone kerk aan.

We proberen op deze manier de stookkosten te beperken maar toch mooie en waardige vieringen te kunnen blijven houden in deze wintermaanden.

Namens het kerkbestuur alvast dank voor jullie medewerking!

pastoor Kessels

Weekendmissen in kleinere ruimtes tot 26 maart 2023 Meer lezen »

Aanmelding sacrament van het Vormsel

Beste ouder(s) / verzorger(s)

We gaan weer aan de slag met de voorbereiding op het Heilig Vormsel. Na het Doopsel en de 1e Heilige Communie is jullie kind nu op de leeftijd gekomen dat hij/zij het sacrament van het Heilig Vormsel mag ontvangen. Met het sacrament van het Heilig Vormsel wordt het Doopsel en daarmee de opname van het kind in de katholieke kerk voltooid.

Wanneer vindt de Vormselviering plaats?

Dit jaar is de Vormselviering op zondag 30 april 2023 om 11.00u in de Martinuskerk van Gennep.

Vicaris-generaal Quaedvlieg, zal voorgaan in deze viering. De Vormselviering houden we voor alle vormelingen van de parochiefederaties van Gennep en VOMMMM gemeenschappelijk.

Hoe meld ik mijn kind aan voor het Vormsel?

Wanneer uw kind gedoopt is in de R.K. Kerk en in groep 8 zit, kunt u hem/haar aanmelden via het aanmeldformulier hieronder. Mocht u vragen hierover hebben, stuur dan pastoor Kessels gerust een berichtje: info@parochie-martinus-gennep.nl

Informatieavond

De informatieavond is bedoeld voor de ouders die hun kind(eren) hebben aangemeld voor het H.Vormsel. Deze avond wordt gehouden op woensdag 5 oktober 2022 om 19.30u in de parochiezaal van de pastorie van Gennep (ingang tegenover de Aldi). Op die avond maken we met elkaar kennis en bespreken we het traject van Vormselvoorbereiding.

Hoe verloopt de voorbereiding op het Vormsel?

De kinderen die het sacrament van het vormsel gaan ontvangen worden daarop voorbereid door middel van tien lessen. Allereerst gaan ze meer te weten komen over het geloof. We gaan ook leren hoe je moet bidden en uitgebreid wordt behandeld wie de Heilige Geest is en hoe we Hem kunnen ervaren in ons leven. Door samen te leren, bidden en vieren mogen de tieners ontdekken dat het fijn is om gelovig te zijn en dat je er gelukkig van wordt. Naast de vormsellessen horen ook de gezinsmissen bij de voorbereiding. Deze gezinsmissen worden door ons kinderkoor muzikaal opgeluisterd en zijn meer gericht op de tieners.

Bij aanmelding voor het H. Vormsel wordt er van jullie als ouders en kind(eren) verwacht dat jullie bij de vormsellessen, gezinsmissen en infoavonden aanwezig zijn.

Van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

pastoor G. Kessels

Aanmelding sacrament van het Vormsel Meer lezen »

Aanmelding 1e H. Communie

Beste ouder(s) / verzorger(s)

We gaan weer aan de slag met de voorbereiding op de 1e Heilige Communie. Na het Doopsel is jullie kind nu op de leeftijd gekomen dat hij/zij voor het eerst mag deelnemen aan de Eucharistieviering. Jullie kind kan dan voortaan bij de communie-uitreiking het Lichaam van Christus ontvangen. De 1e H. Communie is een belangrijk en feestelijk moment in de geloofsopvoeding van kinderen.

Wanneer vindt de 1e H. Communie plaats?

De Communieviering houden we voor alle communicanten van Gennep en Heijen gemeenschappelijk.
Dat doen we beurtelings in Gennep en Heijen. Dit schooljaar is de Communieviering op zondag 23 april 2023 om 09.30u in de Dionysiuskerk van Heijen.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de 1e H. Communie?

Wanneer uw kind gedoopt is in de R.K. Kerk en in groep 4 zit, kunt u hem/haar aanmelden via het aanmeldformulier hieronder. Mocht u vragen hierover hebben, stuur dan pastoor Kessels gerust een berichtje: info@parochie-martinus-gennep.nl

Informatieavond

De informatieavond is bedoeld voor de ouders die hun kind(eren) hebben aangemeld voor de 1e H.Communie. Deze avond wordt gehouden op woensdag 28 september 2022 om 19.30u in de parochiezaal van de pastorie van Gennep (Niersdijk 1, ingang tegenover de Aldi). Op die avond kunnen we met elkaar kennis maken en het traject van Communievoorbereiding bespreken.

Hoe verloopt de voorbereiding op de 1e H. Communie?

De kinderen worden voorbereid door tien Communielessen die in het parochiezaaltje van de pastorie plaatsvinden. Tijdens deze lessen komen thema’s aan bod als: God de Vader, de schepping, Kerstmis, Pasen, Jezus met zijn apostelen en de H.Communie. We lezen samen uit de Bijbel en er worden leuke kleuropdrachten gegeven. Naast de Communielessen horen ook de gezinsmissen bij de voorbereiding. Het is belangrijk dat de ouders met de kinderen in de kerk de Eucharistieviering bijwonen. Daarom hebben we een aantal gezinsmissen in het schooljaar gepland die door ons kinderkoor muzikaal worden opgeluisterd.

Bij aanmelding voor de 1e H. Communie wordt er van jullie als ouders en kind(eren) verwacht dat jullie bij de Communielessen, gezinsmissen en infoavonden aanwezig zijn.

Van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

pastoor G. Kessels

Aanmelding 1e H. Communie Meer lezen »

Uitnodiging informatieavond in de Parochiekerk van de H. Norbertus te Gennep

L.S.

Beste parochianen, inwoners van de Parochie H. Norbertus te Gennep-Zuid en overige belangstellenden.

In de laatste decennia heeft zich, ook in onze Gennepse parochies, een steeds verdergaande ontkerkelijking voorgedaan die voor eenieder zichtbaar is aan het afgenomen kerkbezoek. Dat zien we ook bij het aantal bediende Sacramenten als Doop, 1e Communie, Vormsel en Huwelijk alsmede bij de kerkelijke Uitvaarten.

Deze ontwikkeling maakt dat wij de huidige organisatie van het pastoraat en de pastorale taken niet ongewijzigd kunnen voortzetten. Wij zullen het toch met steeds minder betrokken parochianen, minder vrijwilligers en minder financiële middelen moeten stellen terwijl de priesters voortaan met meer parochies gedeeld moeten worden.

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Gennep nodigt u hierbij uit voor een

Informatieavond op Woensdag 21 september 2022 in de H. Norbertuskerk te Gennep. Aanvang om 20.00 uur.

Wij zullen u dan informeren over onze plannen voor de nabije toekomst. Er is ook gelegenheid voor het stellen van vragen.
Met belangstelling zien wij uit naar uw komst.

Het kerkbestuur van de R.K. Parochiefederatie Gennep
Voorzitter Pastoor G.J.H. Kessels

Uitnodiging informatieavond in de Parochiekerk van de H. Norbertus te Gennep Meer lezen »

Bedevaart naar Kranenburg

Zondag 4 september is het weer zover: onze jaarlijkse bedevaart naar Kranenburg. Om 06.30 uur vertrekt de stoet te voet vanuit de Mariakapel van de Heilige Martinuskerk richting Kranenburg. Onderweg wordt er gezorgd voor koffie.

Om 09.30 uur is de Heilige Mis in de Petrus- en Paulusbasiliek. Na afloop is er ‘kaffee und kuchen’ in het gemeenschapshuis.

Alle Heilige Missen in onze parochie komen deze zondag te vervallen. Of u nu met ons meeloopt of anderszins naar Kranenburg reist, u bent van harte welkom! Zegt het voort!

Meer informatie:
https://nl.wikipedia.org/…/Petrus_en_Pauluskerk…
https://www.kirche-kranenburg.de/

Bedevaart naar Kranenburg Meer lezen »

***GEEN HEILIGE MIS BIJ MARIAKAPEL***

Zondag 14 augustus a.s. is er GEEN heilige mis bij de Mariakapel op de Touwslagersgroes. De weersvoorspellingen laten te extreme omstandigheden zien. Deze maken het onverantwoord de mis in de volle zon doorgang te laten vinden. 

De heilige mis ter ere van Maria Hemelvaart zal daarom plaatsvinden in de Heilige Martinuskerk te Gennep, waar deze om 11.00 uur zal aanvangen. Geeft u het bericht door? Hopelijk tot dan!

***GEEN HEILIGE MIS BIJ MARIAKAPEL*** Meer lezen »

Dankviering en 33e Autozegening zondag 26 juni 2022

Op de laatste zondag van juni willen we zoals gebruikelijk God bedanken voor alles wat Hij ons in het afgelopen jaar heeft gegeven. Dat doen we in de dankviering op zondag 26 juni om 11.00u in de Martinuskerk! Met name is deze viering bedoeld voor alle jonge gezinnen die de afgelopen jaren een Doopsel, de 1e H. Communie of het H. Vormsel hebben gevierd. Deze viering wordt door ons kinderkoor muzikaal opgeluisterd. Iedereen is van harte welkom!

De autozegening in Gennep is inmiddels een lange traditie. Dit jaar vieren we de 33e editie! Eens per jaar worden in het centrum alle voertuigen, onder luid getoeter, door de pastoor ingezegend. Na de Dankviering van 11.00u is er op het kerkplein gelegenheid om een kopje koffie te gebruiken. De Autozegening zal rond 12.10u starten. Kom dus met uw voertuig op 26 juni en wees letterlijk en figuurlijk gezegend! Dat de heilige Christoffel ons moge beschermen wanneer wij onderweg zijn!

Dankviering en 33e Autozegening zondag 26 juni 2022 Meer lezen »

Lichtpuntje (67)

Wat beweegt ons? “Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder.” (Mt 9,36) We naderen de Goede Week en we zien hoe Jezus binnengaat in zijn lijden en sterven om daarmee ons te verlossen en het eeuwig leven te schenken. We denken aan Zijn verschrikkelijke kruisdood en tegelijkertijd denken we ook aan het huidige oorlogsgeweld in Oekraïne en het geweld op meerdere plekken in de wereld en het geweld dichtbij. Worden wij innerlijk door medelijden bewogen, net zoals Jezus? Doet het ons wat dat er zovele mensen naast ons afgetobd neerliggen als schapen zonder herder? Zoals de heilige Teresa van Calcutta het uitdrukte: “De allerergste armoede van de volkeren is dat zij Christus niet kennen. Daarom moeten wij anderen helpen God te ontdekken. Want zonder dit perspectief bouwt een beschaving op losse grond.” Kom in beweging! 

Pastoor G. Kessels

Lichtpuntje (67) Meer lezen »