logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Federatievorming Parochies Gennep en Heijen per 1 januari 2022

In de beleidsbrief van 2020 heeft onze bisschop aangegeven ‘dat het ons uitdrukkelijk streven is dat álle parochies in ons bisdom uiterlijk op 31 december 2021 deel uitmaken van een geformaliseerde federatie met één kerkbestuur, één pastoraal team en één financiële exploitatie’

Concreet betekent dit voor ons

In ons geval wil dat dus zeggen: Pastoor Kessels wordt (blijft) de voorzitter van onze federatie van Gennep en Heijen. De tot dan toe geldende benoemingen van onze kerkbestuursleden eindigen per 31-12-21. De bisschop van Roermond benoemd één bestuur per 1-1-22. De afzonderlijke parochies blijven in de federatie bestaan. De kerkbijdrage blijft ook toekomen aan de afzonderlijke parochies. Dus één bestuur gaat over drie parochies. De gezamenlijke kosten worden onderling gedeeld, dat zijn de kosten voor onder andere het pastoraal team en de kosten voor het pastoraal werk. De kosten per parochie zijn met name het eigen kerkgebouw, energie, onderhoud en verzekeringen en voor kerkmuziek.

Onze kerkgebouwen

Als in een parochie meer geld binnenkomt, is dat ook terug te zien in het kerkgebouw. Het is niet de bedoeling om de ene kerk te gaan herstellen met geld uit de andere parochies. In ieder dorp is het dus aan de eigen parochianen om de keuze te maken. Beleidsbrief: “Het streven is en blijft om zoveel mogelijk kerkgebouwen te blijven gebruiken voor de eredienst. Maar we weten ook dat dit niet overal mogelijk zal zijn. Meer nog dan tot nu toe, zal door de kerkbesturen gekeken moeten worden naar een gehele of gedeeltelijke herbestemming van kerken die minder frequent gebruikt worden of die in financiele zin zwaar op de parochie drukken. Daarbij geldt uiteraard dat het bisdom in een vroegtijdig stadium bij eventuele voorgenomen plannen betrokken dient te worden.”

Samenvattend

Federatievorming is vooral een bestuurlijke- en organisatorische kwestie. Als het goed is, merken jullie als parochianen er weinig van. Op deze manier worden zaken gemakkelijker aangepakt. Per parochie kan er een parochiecomité worden benoemd door het kerkbestuur. Dat bestaat uit mensen die de lokale parochie een warm hart toedragen, het zijn mensen die u nu ook al tegenkomt in uw kerk. Zoals de beleidsbrief aangeeft: “In plaats van alleen maar hun aandacht te moeten verdelen over heel veel kleine parochies, kunnen het pastorale team en het kerkbestuur van deze nieuwe federaties hun krachten wijden aan de opbouw van de nieuwe missionaire geloofsgemeenschap die over oude grenzen heen durft te gaan, zodat er ruimte komt voor nieuwe pastorale initiatieven.”

Pastoor Kessels