logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Vormsel

Terwijl het sacrament van het doopsel de dopeling verenigt met de dood en verrijzenis (het Pasen) van Christus, wordt de kandidaat met het sacrament van het vormsel versterkt met de gave van Pinksteren, de heilige Geest. Het vormsel voltooit dus het doopsel en schenkt de gave van de heilige Geest.
Net zoals de leerlingen met Pinksteren worden uitgezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen, wordt de vormeling nu een ‘gezondene’. Met het vormsel krijgt hij of zij de kracht om in de wereld met woord en daad te getuigen van Gods liefde.
Bij het vormsel legt de bisschop (of een gedelegeerd priester) de vormeling de hand op en zalft hij diens voorhoofd met olie (chrisma). De bisschop spreekt daarbij de woorden: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods”. De olie is eerder dat jaar, in de week vóór Pasen, door de bisschop is gewijd.

In het vormsel ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om hun verantwoordelijkheid in de gemeenschap voluit op te nemen. Zoals de Geest van Pinksteren de apostelen uit hun bovenzaal haalde en hen op weg zette “tot aan de uiteinden van de aarde” om te getuigen van Jezus Christus, zo ontvangen vormelingen diezelfde Geest om “waarachtige getuigen van Christus te worden en door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen”. Ze worden uitgedaagd om volwassen christenen te worden.
Reeds bij het doopsel wordt de gedoopte verbonden met Jezus Christus, maar in het vormsel wordt deze band versterkt, verdiept en ontplooid. In de doop hebben we al alles gekregen zoals een kind bij zijn geboorte: verstand, wil, hart, verbeelding. Er ontbreekt niets, maar alles sluimert en moet zich nog ontwikkelen. Geleidelijk aan ontwaakt dit alles en leert het kind denken, willen, voelen en verbeelden. Zo is de gedoopte al geheel christen, maar het vormsel brengt de volwassenheid.

De voorbereiding op het Vormsel (voor de kinderen van groep 7 en/of 8) gebeurt in de school – afhankelijk van de parochie tijdens of na de schooltijd. Voor de katholieke kinderen van de openbare en de protestants-christelijke school kan de voorbereiding ook plaatsvinden in het parochiehuis. De pastoor en de kapelaan geven de catecheselessen. De Vormselviering vindt in de regel plaats in de kerk van de parochie waar de school gevestigd is. De datum verschilt van parochie tot parochie.

Inschrijving kandidaat vormelingen
Willen jullie graag dat jullie meisje of jongen volgend jaar gevormd wordt? Dan moet jullie kind daarvoor ingeschreven worden. Het is dus niet omdat hij of zij nu 11 of 12 jaar geworden is, of op school in groep 7 of 8 zit, dat het vormsel jaar een automatisch gebeuren of een vanzelfsprekend feest is.
 
Voor de ouders:
Het vormsel is “geen verplichting”, maar wel een vrije keuze! Wij doen daarom graag een beroep op jullie verantwoordelijkheid. Deze tekst kan jullie alvast helpen om een beslissing te nemen waar jullie helemaal achter staan.
 
1.Waarom kiezen voor vormselcatechese?
Wanneer jullie meisje of jongen gedoopt werd, hebben jullie daarmee de wens uitgedrukt dat zij of hij zou opgroeien in het spoor van Jezus. Nu komen jullie voor een nieuwe keuze te staan: willen wij samen verder groeien in geloof en ontdekken wat Jezus’ boodschap vandaag voor ons kan betekenen? Het is hierbij heel belangrijk dat jullie meisje of jongen ook ‘zelf’ en ‘mee’ kiest voor de vormsel-catechese.
 
2.Wat betekent het vormsel eigenlijk?
De vormselviering bevestigt dat God jullie kind graag ziet. Gods geest en inspiratie maakt mensen sterk om mee te bouwen aan een wereld naar Zijn hart: een wereld van liefde, vrede en gerechtigheid voor alle mensen. Jullie kind wordt op die dag bevestigd in zijn of haar keuze om te behoren tot de vriendengroep van Jezus, de kerkgemeenschap. Het vormsel is dus geen eindpunt, maar een nieuw begin.